ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

Watervogels zijn door hun zichtbaarheid kwantificeerbare en goede biologische indicatoren van de ecologische kwaliteit van hun leefgebieden en geven ze signalen af over veranderingen in de ecologische toestand van deze gebieden. Gemiddeld waren er in het internationale Rijndal in…

Lees meer »

De soortensamenstelling en dominantieverhoudingen van het macrozoöbenthos (ongewervelde bodemdieren) zijn een indicator voor de waterkwaliteit en voor de kwantiteit en kwaliteit van de habitatstructuren in het water. Op basis van de steeds grotere aanwezigheid van warmteminnende…

Lees meer »

Diatomeeën zijn microscopisch kleine, eencellige algen. Hun grote specifieke diversiteit, brede geografische verspreiding en gevoeligheid voor de fysisch-chemische kenmerken van hun leefgebied maken van hen uitstekende bio-indicatoren. In 2018/2019 zijn er in totaal 340 soorten…

Lees meer »

Aquatische macrofyten (waterplanten) kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de chemische belasting van stromende wateren, maar ze weerspiegelen ook ingrepen in het afvoerregime en de morfologische toestand van wateren. In het kader van het meetprogramma 2018/2019 zijn er…

Lees meer »

Plankton is een verzamelnaam voor in het water zwevende, meestal microscopisch kleine organismen. Eencellige algen, het zogenaamde fytoplankton, vormen hier meestal het gros van de aquatische vegetatie. In 2018 is er in het kader van het Rijnmeetprogramma biologie onderzoek…

Lees meer »

Belangrijkste gebeurtenissen in het vergaderjaar 2019-2020:

  1. Wisseling van de voorzitter en het hoofd van het secretariaat
  2. Zestiende Rijnministersconferentie en goedkeuring van het programma Rijn 2040
  3. COVID-19-pandemie
  4. Voorbereiding van het derde internationaal…
Lees meer »

In het geval er zich een hoogwatergebeurtenis voordoet, zijn hoogwaterverwachtingen onontbeerlijk voor een goede planning door rampendiensten en brandweerkorpsen. Ze ondersteunen de tijdige afkondiging van beschermingsmaatregelen, inclusief evacuatie, en vormen bijgevolg een…

Lees meer »

Vanwege oplopende concentraties van melamine in het Rijnwater in 2018 heeft de Nederlandse delegatie gevraagd om informatie uit te wisselen over lozingen, normering en vergunningverlening omtrent melamine. Deze uitvraag is gedaan om twee redenen:

i) de concentraties melamine…

Lees meer »

Rapportage over de uitvoering tot eind 2018 en voorstel voor nieuwe relevante sedimentatiegebieden

De ICBR heeft het Sedimentmanagementplan Rijn (SMP - ICBR-rapport 175: samenvatting; ICBR-rapport 175: eindrapport) tijdens de PLEN-CC09 vastgesteld in de verwachting dat de…

Lees meer »

Het secretariaat stelt elk jaar een compilatie op van de ontvangen IWAP-meldingen en IAWR-bijdragen. In deze compilatie worden de meldingen samengevat, statistisch geëvalueerd en weergegeven in figuren.

Lees meer »