ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Vermindering van overstromingsrisico's

Het doel van het programma "Rijn 2040" is om de overstromingsrisico's aan de Rijn en zijn zijrivieren tussen 2020 en 2040 met minimaal 15% te verminderen, ondanks het feit dat het overstromingsgevaar door de klimaatverandering toeneemt en tegelijkertijd de bevolking langs de Rijn groeit. Hiertoe zijn zeven subdoelstellingen geformuleerd, die onder andere via de hieronder genoemde maatregelen moeten worden geïmplementeerd.

1. Hoogwaterverwachting regelmatig verbeteren

 • Verwachting en waarschuwing verder ontwikkelen
 • Samenwerking met actoren op het gebied van rampenbestrijding uitbreiden

2.  Waterstandverlagende maatregelen uitvoeren

 • Voor 2030 overeengekomen hoogwaterretentiegebieden en dijkverleggingen afronden
 • Voor hoogwaterretentie benodigde gebieden reserveren
 • Effectiviteit van geplande maatregelen beoordelen
 • Ontwikkeling van het risico met behulp van geschikte instrumenten beoordelen

3.  Locaties voor verdere geschikte retentiegebieden aanwijzen en veiligstellen

4.  Synergieën tussen hoogwaterveiligheid en ecologie benutten

5.  Onbebouwde overstromingsgebieden vrijhouden van bebouwing

 • Overstromingsgebieden vastleggen in plannen voor ruimtelijke ordening
 • Geen nieuwe bebouwing toestaan

6.  Waterrobuust bouwen

 • Bij bestaande gebouwen maatregelen treffen ter bescherming van objecten
 • Waterrobuust bouwen bij herbestemming van gebieden

7.   Risicobewustzijn versterken

 • Communicatie over overstromingen verbeteren
 • Informatie-uitwisseling voortzetten door het publiek erbij te betrekken