ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Preventie van storingen en veiligheid van installaties

De zorgvuldige omgang met gevaarlijke stoffen die bij ongevallen in het water kunnen terechtkomenen de veiligheid van industriële installaties heeft voor de ICBR de hoogste prioriteit.

De brandramp in de Sandozfabriek bij Schweizerhalle, die er in 1986 tot in het bijna 900 kilometer verderop gelegen Nederland voor zorgde dat de drinkwaterbedrijven langs de Rijn de waterinname dagenlang stopzetten, heeft de ICBR ertoe gebracht de opslagruimten en productiesites voor gevaarlijke stoffen in het Rijnstroomgebied te inventariseren en aanbevelingen te formuleren voor “de preventie van storingen en de veiligheid van installaties“.

De aanbevelingen omvatten de volgende aspecten:

Brandpreventieplannen moeten brand voorkomen, door bouwkundige maatregelen verhinderen dat de brand die desondanks is uitgebroken zich verspreidt en door het opvangen van het bluswater gevolgschade verhoeden.

Bij goedkeuringsprocedures voor installaties die bij storingen van belang zijn, beveelt de ICBR een nauwe samenwerking aan tussen autoriteiten, aanvragers, betrokken burgers en organisaties, teneinde de preventie van storingen te verbeteren.

Alle tanks/containers die zijn gevuld met gevaarlijke stoffen dienen te zijn uitgerust met een overvulbeveiliging die het vullen automatisch stopt of een hoorbaar alarm activeert. Pijpleidingen met watergevaarlijke stoffen moeten lekdicht en duurzaam zijn en duidelijk gemerkt.

Bedrijven moeten afdichtingssystemen met opvangbekkens en andere voorzieningen installeren voor lekkages en storingen.

Stoffen die een explosief mengsel kunnen vormen, mogen niet samen opgeslagen worden. Grote hoeveelheden brandbaar materiaal moeten apart worden opgeslagen.

Scheiding van afvalwater in deelstromen (industrieel afvalwater, regenwater en koelwater) verdient aanbeveling. Er dient te worden gestreefd naar voorkoming of minimalisering van het vrijkomen van afvalwater, bijvoorbeeld door toepassing van gesloten kringlopen.

Bij de op- en overslag van de lading van schepen, vrachtwagens of spoorwagens mogen geen gevaarlijke stoffen terechtkomen in het water.

De bewakings- en beveiligingssystemen van installaties in bedrijven moeten het vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdig constateren.

In de alarmplannen van bedrijven moeten de reddingsmaatregelen bij storingen precies worden aangegeven.

Wist je dat ...

het giftige bluswater van de brand in de Sandozfabriek bij Schweizerhalle in 1986 heeft geleid tot massale sterfte onder de palingen in de Rijn?