ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Verontreinigende stoffen

Verontreinigende stoffen zijn stoffen of stofmengsels die worden aangetroffen in het milieu en nadelige gevolgen kunnen hebben voor mensen, dieren, planten of andere organismen en voor ecosystemen als geheel. De schade kan ontstaan doordat deze stoffen worden opgenomen door organismen of geloosd op het ecosysteem.

Niet alle verontreinigende stoffen zijn even giftig of toxisch. Ze kunnen een acute of chronische werking hebben. Van chronische effecten op mens en dier is bijvoorbeeld sprake als stoffen kankerverwekkend zijn (carcinogeen effect), veranderingen teweegbrengen in het genetisch materiaal (mutageen effect), misvormingen veroorzaken (teratogeen effect) of een negatieve uitwerking hebben op de hormoonhuishouding (endocrien effect). Tot de verontreinigende stoffen behoren ook stoffen die slechts zeer langzaam worden afgebroken of omgevormd in het milieu (persistente stoffen) of die zich opstapelen in organismen (bioaccumuleerbare stoffen). Ook stoffen die schadelijk zijn voor de levensgemeenschap, omdat ze hetzij de soortendiversiteit verkleinen, hetzij het aantal organismen verlagen, hetzij de soortensamenstelling veranderen, vallen in deze categorie.

Wist je dat ...

de concentratie van alle zware metalen in het water van de Rijn is teruggelopen?

Echter, in het zwevend stof van de Rijn is het gehalte van bepaalde metalen nog steeds te hoog.