ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Nutriënten

Nutriënten spelen een belangrijke rol in de voeding van planten en dieren. Ze zitten in elke meststof en worden gebruikt in de landbouw. Als te grote hoeveelheden stikstof- en fosforverbindingen in het oppervlaktewater terechtkomen, treedt overmatige algenbloei op en wordt de waterkwaliteit beïnvloed, zoals bijvoorbeeld in het IJsselmeer.

Door de verbetering van de methodes voor de zuivering van afvalwater en de introductie van fosfaatvrije wasmiddelen is de invloed van afvalwater als bron van nutriënten de voorbije jaren significant gedaald in het Rijngebied. In 2016 is er 272.156 ton totaal-stikstof via het mondingsgebied van de Rijn op de kustwateren en de Waddenzee geloosd. Ongeveer een derde was afkomstig uit rioolbuizen en twee derde had een diffuse oorsprong. In 1985 ging het nog om 443.000 ton.

In de toekomst moeten maatregelen ter reductie van de eutrofiëring vooral zijn gericht op de vermindering van diffuse lozingen van nutriënten uit de landbouw.

Wist je dat ...

een overmaat aan nutriënten in het water te veel van het goede is?

Dit kan leiden tot vermesting en schade aan het ecosysteem.