ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Afval (meer bepaald plastics)

Over de verontreiniging van de Rijn met afval, in het bijzonder plastics, is tot dusver maar weinig bekend. Er zijn amper betrouwbare gegevens en als gevolg van de uiteenlopende methodes is het niet gemakkelijk om onderzoeken met elkaar te vergelijken.

Plastics is een onderwerp dat via de EU-Kaderrichtlijn Mariene Strategie (richtlijn 2008/56/EG, KRM) op de agenda van de ICBR staat (zie bijv. Stroomgebiedbeheerplan 2021). In de KRM is bepaald dat de eigenschappen van en de hoeveelheden zwerfvuil op zee, zoals bijv. plastics, geen schade mogen veroorzaken aan het kust- en mariene milieu. Plastics zijn in principe stoffen die niet thuishoren in het aquatische ecosysteem en potentieel schadelijk kunnen zijn. Daarom zouden de emissies zoveel mogelijk moeten worden gereduceerd of stopgezet.

Op dit moment worden er in de landen van het Rijnstroomgebied enkele onderzoeken uitgevoerd, hetgeen betekent dat er in de nabije toekomst meer gegevens beschikbaar zullen komen. Hierdoor zal de verontreiniging met plastics beter kunnen worden ingeschat, zodat op basis daarvan de nodige beslissingen en maatregelen zullen kunnen worden genomen.