ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de methode en de resultaten van de berekeningen die met het instrument FloRiAn (Flood Risk Analysis) zijn uitgevoerd voor de evaluatie van de verandering dan wel vermindering van het overstromingsrisico aan de hoofdstroom van de…

Lees meer »

Belangrijkste gebeurtenissen in het vergaderjaar 2020-2021:
1. Internationaal overstromingsrisicobeheerplan Rijn en laagwatermonitoring
2. Internationaal stroomgebiedbeheerplan Rijn en ICBR-rapporten
3. Beoordelingssysteem voor microverontreinigingen en pilotproject…

Lees meer »

De waterkwaliteit van de Rijn en zijn zijrivieren wordt in het kader van de toestand- en trendmonitoring continu gecontroleerd in de internationale meetstations. De ICBR verzamelt, valideert en beoordeelt deze gegevens op gezette tijden, teneinde de ontwikkeling van de kwaliteit…

Lees meer »

In het syntheserapport wordt er een overzicht gegeven van zowel de resultaten van de biologische inventarisatie - die is uitgevoerd in het kader van de derde monitoringcyclus (2018/2019) voor het  derde internationaal gecoördineerde stroomgebiedbeheerplan voor het internationaal…

Lees meer »

Sinds 1990 vindt er in het kader van het Rijnactieprogramma en het programma “Rijn 2020” van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) regelmatig - op dit moment om de zes jaar - uitgebreid biologisch onderzoek naar de visfauna plaats over de volledige lengte…

Lees meer »

In 1985 (ICBR-rapport 10), 1992 (ICBR-rapport 55), 1996 (ICBR-rapport 110), 2000 (ICBR-rapport 134) en 2010 (ICBR-rapport 233) zijn er al emissie-inventarisaties uitgevoerd van een selectie van stoffen in de Rijn (zie bijlage I). De resultaten van de inventarisaties van 2000 en…

Lees meer »

Watervogels zijn door hun zichtbaarheid kwantificeerbare en goede biologische indicatoren van de ecologische kwaliteit van hun leefgebieden en geven ze signalen af over veranderingen in de ecologische toestand van deze gebieden. Gemiddeld waren er in het internationale Rijndal in…

Lees meer »

De soortensamenstelling en dominantieverhoudingen van het macrozoöbenthos (ongewervelde bodemdieren) zijn een indicator voor de waterkwaliteit en voor de kwantiteit en kwaliteit van de habitatstructuren in het water. Op basis van de steeds grotere aanwezigheid van warmteminnende…

Lees meer »

Diatomeeën zijn microscopisch kleine, eencellige algen. Hun grote specifieke diversiteit, brede geografische verspreiding en gevoeligheid voor de fysisch-chemische kenmerken van hun leefgebied maken van hen uitstekende bio-indicatoren. In 2018/2019 zijn er in totaal 340 soorten…

Lees meer »

Aquatische macrofyten (waterplanten) kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de chemische belasting van stromende wateren, maar ze weerspiegelen ook ingrepen in het afvoerregime en de morfologische toestand van wateren. In het kader van het meetprogramma 2018/2019 zijn er…

Lees meer »