ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Hoogwater

Hoogwater is een natuurlijke, door grote neerslaghoeveelheden veroorzaakte waterstandsvariatie in stromende wateren die kan worden teweeggebracht door verschillende weersomstandigheden en eigen is aan een rivier. Wanneer de mens en zijn gebruiksfuncties de rivier te dicht naderen, kan hoogwater schade toebrengen aan deze functies. De natuur ondervindt van hoogwater geen nadeel – zij kent alleen dynamiek.

Een van de oorzaken van grootschalige overstromingen in geval van hoogwater is de duidelijk teruggelopen waterretentie in het stroomgebied en in de hoofdstroom van de Rijn zelf. Een ontwikkeling die we grotendeels aan onszelf te wijten hebben.

De Rijnoeverstaten werken sinds 1995 samen om in het kader van geïntegreerde overstromingspreventie en hoogwaterveiligheid mogelijke overstromingsschade en -risicos te reduceren. Daarvoor moeten ook benedenstrooms van de door stuwen gereguleerde Duits-Franse Bovenrijn extreme hoogwaterstanden worden verlaagd.

Een in dit verband opgestelde atlas, de Rijnatlas (overstromingskaarten van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn), moet de bevolking aan de Rijn attenderen op het persoonlijke risico en de mogelijke schade aan eigendom in geval van extreem hoogwater.

Andere inspanningen in het kader van de hoogwaterveiligheid zijn gericht op de verlenging van de verwachtingstermijnen van hoogwater, teneinde mogelijk schade te verminderen.

De noodzakelijke acties waren uitgelegd in het Actieplan Hoogwater en zijn nu deel van het Internationaal overstromingsrisicobeheerplan en het programma “Rijn 2040“.

De Rijnministers hebben deze doelstellingen tijdens hun conferentie van 18 oktober 2007 bekrachtigd en daarbij de ICBR de opdracht gegeven om, net zoals bij de implementatie van de KRW, een ondersteunende rol te spelen bij de gecoördineerde implementatie van de Europese richtlijn over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (richtlijn 2007/60/EG) in het internationaal stroomgebieddistrict Rijn. Deze richtlijn, kortweg ROR genoemd, is op 26 november 2007 in werking getreden. De resultaten van de coördinatie en implementatie vindt u hier.

Wist je dat ...

hoogwater er altijd al is geweest en er ook altijd zal zijn?

Variërende waterstanden en hoogwater horen erbij in een natuurlijke kringloop.