ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rijn 2020 – Programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn

In januari 2001 hebben de ministers die bevoegd zijn voor de Rijn het “Programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn” ofwel “Rijn 2020“ vastgesteld. Dit programma is de opvolger van het uitermate succesvolle “Rijnactieprogramma” (1987-2000). In Rijn 2020 zijn de algemene doelstellingen van het beleid ter bescherming van de Rijn en de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering ervan nauwkeurig vastgelegd voor de volgende twintig jaar met opgave van de te behandelen gebieden en de na te leven uitvoeringstermijnen. Om de gevolgen van de maatregelen te controleren, zijn er voor 2005 tussendoelen geformuleerd. Uit de balans van de uitvoering van de maatregelen van het programma "Rijn 2020" tot 2005 blijkt dat er eerste successen zijn geboekt, maar ook dat er nog heel wat werk aan de winkel is, bijvoorbeeld bij de vergroting van de structuurrijkdom in de oeverzone.

In het programma “Rijn 2020” staan de volgende punten centraal:

“Rijn 2020” ondersteunt de implementatie van de EG-Kaderrichtlijn Water en zal positief uitwerken op het bereiken van een “goede chemische” en een “goede ecologische” toestand in het stroomgebied van de Rijn. Het programma draagt ook bij tot de implementatie van de EG-Richtlijn over overstromingsrisico’s.