ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Doelstellingen op het gebied van waterretentie voor 2040

  • Nog eens 200 km² overstromingsgebied herstellen en 100 oude strangen weer verbinden met de Rijn. De voor de uiterwaarden karakteristieke leefgebieden beter beschermen en met elkaar verbinden (zie ook Rijn 2040, biodiversiteitsdoel).
  • Het risico op overstromingsschade voor 2040 nog eens met 15% verlagen.
  • Het hoogwaterretentiegebied voor 2030 doen groeien tot ongeveer 540 miljoen m3. Locaties voor extra inundatiepolders en dijkverleggingen aanwijzen.
  • Niet-verstedelijkte overstromingsgebieden vrijhouden van nieuwe bebouwing. Nieuwe gebouwen in risicogebieden, die niet kunnen worden vermeden, waterrobuust bouwen.

In de Rijnatlas wordt een beeld gegeven van de maatregelen voor waterretentie aan de Rijn.

Meer informatie over de maatregelen vindt u hier. In deze tabel vindt u een overzicht van de actuele stand van de uitvoering en de planning van retentiemaatregelen aan de Rijn.