ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten


In het onderhavige rapport worden de situatie van de aalpopulatie en de stand van de uitvoering van de nationale maatregelen voor de stabilisatie van de aalbestanden in het Rijnstroomgebied samengevat voor de aalbeheercyclus 2014-2016. Hiervoor is er uitgegaan van de nationale…

Lees meer »

Het jaar 2018 was in het Rijngebied gekenmerkt door een uitgesproken neerslagtekort in de maanden februari t/m november. Eerst was er in de kleinere wateren en later in het jaar dan ook in de gehele Rijn sprake van een markant laagwater dat in deze vorm sinds nagenoeg vijftig…

Lees meer »

In het onderhavige rapport wordt een samenvatting gegeven van de werkzaamheden die de PG ORS van 2015 tot juni 2019 heeft uitgevoerd op het gebied van maatregelen die relevant zijn voor de passeerbaarheid van de Duits-Franse Bovenrijn. Het bevat een overzicht van reeds…

Lees meer »

Het doel van de door de werkgroepen B en H gezamenlijk georganiseerde workshop, die is bijgewoond door ongeveer dertig deelnemers uit de landen in het Rijnstroomgebied, was het aanwijzen van knelpunten in de uitvoering van maatregelen en de oorzaken daarvan, maar ook het…

Lees meer »

De ICBR heeft in de jaren 2014 en 2015 een pilotproject over de verontreiniging van biota met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied uitgevoerd en het evaluatierapport als ICBR-rapport 252 gepubliceerd. Bij de evaluatie is duidelijk geworden dat ook de voorstellen voor de…

Lees meer »

De ICBR heeft in 2017 een buitengewoon meetprogramma uitgevoerd dat zowel targetanalyses als non-targetanalyses bevatte. Hier werden 4 bemonsteringen uitgevoerd op 21 meetlocaties die zowel in de hoofdstroom van de Rijn als in de zijrivieren zijn gelegen. Afhankelijk van de…

Lees meer »

Het Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (IWAP) treedt in werking als zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een plotselinge waterverontreiniging voordoet in de Rijn, de Neckar, de Main en in kleinere zijrivieren. In dat geval worden de Rijnoeverstaten los van de…

Lees meer »

Het Internationale Waarschuwings- en Alarmplan (IWAP) heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreinigingen met gevaarlijke stoffen die de waterkwaliteit en/of de biocenose van de Rijn door hun hoeveelheid of concentratie nadelig zouden kunnen…

Lees meer »

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.

Lees meer »

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft aanbevelingen opgesteld hoe de landen in het Rijnstroomgebied de emissies van microverontreinigingen naar het water verder kunnen verminderen. Hierbij gaat het met name om reducties op de gebieden inzameling en…

Lees meer »