ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Microverontreinigingen

In afvalwater worden tegenwoordig de meest uiteenlopende microverontreinigingen aangetroffen, gaande van huishoudelijke chemicaliën, via cosmetica en geneesmiddelen tot antibiotica en hormoonverstorende stoffen, die in de huidige afvalwaterzuiveringsinstallaties niet worden tegengehouden. De resten van deze stoffen worden in zeer lage concentraties gemeten in de wateren en kunnen nadelige effecten hebben op het leven in de Rijn en ook de drinkwaterwinning negatief beïnvloeden.

De ICBR heeft in haar programma Rijn 2040 vastgelegd dat de emissie van microverontreinigingen naar de wateren van het Rijnstroomgebied voor 2040 met ten minste 30% moet worden verminderd ten opzichte van de periode 2016-2018. Om dit doel op gezette tijden te toetsen, is er een beoordelingssysteem ontwikkeld voor de drie emissiebronnen stedelijk afvalwater, industrie en landbouw (ICBR-rapport 287).

De ICBR heeft in 2019 aanbevelingen opgesteld hoe de microverontreinigingen in het water verder kunnen worden verminderd. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende drie gebieden:

  1. Systemen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater (bijv. medicijnresten en röntgencontrastmiddelen),
  2. Landbouw (bijv. gewasbeschermingsmiddelen) en
  3. Industrie en MKB (bijv. industriële chemicaliën).

De aanbevelingen zijn gebaseerd op het balansrapport dat de ICBR eind 2017 heeft gepubliceerd en waarin een beeld wordt gegeven van de huidige verontreiniging van de Rijn met microverontreinigingen en van de reductiestrategieën die de landen al zijn gestart. De bedoeling van de aanbevelingen is om de vooruitgang die de landen reeds hebben geboekt te bestendigen en te versnellen.

De aanbevelingen en het balansrapport maken deel uit van de ICBR-strategie die tot doel heeft om de emissie van microverontreinigingen uit stedelijk en industrieel afvalwater te verminderen (ICBR-rapport 181). In het kader van deze strategie zijn er al meerdere evaluatierapporten gepubliceerd, waarin voor verschillende stofgroepen zicht wordt gegeven op de geconsumeerde en gebruikte hoeveelheid, de emissieroutes naar het water, de gemeten hoeveelheid in het oppervlakte-, grond- en drinkwater, de bestaande kwaliteitscriteria en potentiële maatregelen: evaluatierapporten over humane geneesmiddelen, biociden en corrosiewerende middelen, oestrogenen, röntgencontrastmiddelen, geurstoffen, complexvormers, Industriële chemicaliën, rapport met de integrale beoordeling van alle geanalyseerde microverontreinigingen, evaluatierapport over diffuse emissies en folder.