ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Natuurbescherming

Talrijke van het water afhankelijke beschermde gebieden in het Rijnstroomgebied dragen er samen met andere beschermingsmaatregelen toe bij dat de draagkracht van de natuurlijke huishouding van het Rijnsysteem bewaard blijft en waar nodig wordt hersteld.

Het stroomgebied van de Rijn bevat

  • ca. 9 016 waterbeschermingsgebieden voor drinkwateronttrekking. Deze gebieden moeten worden beschermd tegen diffuse lozingen van verontreinigende stoffen vanuit de landbouw en verstedelijkte gebieden;
  • ca. 386 vogelbeschermingsgebieden en ca. 1 335 habitatgebieden. Deze gebieden maken deel uit van het biotoopnetwerk en van het Natura 2000-netwerk van beschermde natuurgebieden en dragen bij tot het behoud van waterafhankelijke soorten en biotopen, bijv. opmerkelijke vishabitats en belangrijke broed-, rust- en overwinteringsgebieden voor vogels. De waterafhankelijke Natura 2000-gebieden nemen 18,5 % in van het Rijngebied, ofwel 35 438 km².

Naast de Waddenzee zijn de wateren van het Programma “Rijn & Zalm 2020” van bovenregionaal belang.