ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Natuurbescherming

Talrijke van het water afhankelijke beschermde gebieden in het Rijnstroomgebied dragen er samen met andere beschermingsmaatregelen toe bij dat de draagkracht van de natuurlijke huishouding van het Rijnsysteem bewaard blijft en waar nodig wordt hersteld.

Het stroomgebied van de Rijn bevat

  • ca. 14.780 waterbeschermingsgebieden voor drinkwateronttrekking. Deze gebieden moeten worden beschermd tegen diffuse lozingen van verontreinigende stoffen vanuit de landbouw en verstedelijkte gebieden;
  • ca. 360 vogelbeschermingsgebieden en ca. 3.250 habitatgebieden. Deze gebieden maken deel uit van het biotoopnetwerk en van het Natura 2000-netwerk van beschermde natuurgebieden en dragen bij tot het behoud van waterafhankelijke soorten en biotopen, bijv. opmerkelijke vishabitats en belangrijke broed-, rust- en overwinteringsgebieden voor vogels. De waterafhankelijke Natura 2000-gebieden nemen in totaal 18,8 % van het totale oppervlak van het internationaal Rijndistrict in beslag, ofwel 35.385 km².

Naast de Waddenzee zijn de wateren die goede paaigronden en opgroeihabitats voor trekvissen bieden (programmawateren van het Masterplan trekvissen) van bovenregionaal belang.