ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

284. Ontwikkeling van een methode en de resultaten van de voortgangscontrole van het biotoopnetwerk aan de Rijn in 2020

Het nieuwe ICBR-programma Rijn 2040 dat is vastgesteld tijdens de zestiende Rijnministersconferentie in 2020 heeft ten doel om voor 2040 de voor de Rijn kenmerkende habitats te behouden, te beschermen en te herstellen. Het biotoopnetwerk Rijn moet aanzienlijk worden verbeterd door de uitbreiding van kerngebieden en het aaneenschakelen van geschikte stapsteenbiotopen van voldoende omvang. Het uitgangspunt voor de activiteiten in verband met het biotoopnetwerk blijft het “Biotoopverbond Rijn”.
In het nieuwe ICBR-werkprogramma 2022-2027 zijn de gebiedsdekkende evaluatie van de realisatie van het biotoopnetwerk Rijn met behulp van innovatieve onderzoeks- en monitoringmethoden (bijv. teledetectie) en de beoordeling van het systeem achter het biotoopnetwerk opgenomen.
Het onderhavige rapport met de resultaten van de gebiedsbrede biotooptypekartering aan de Rijn in 2020 is een belangrijk onderdeel van de voortgangscontrole van de implementatie van het biotoopnetwerk.
De digitale atlas van het biotoopnetwerk Rijn geeft - naast de resultaten van de kartering van de biotooptypen in 2020 - ook maatregelen weer en de projectbeschrijving ervan. Daarnaast worden prioritaire zones en knelpuntgebieden afgebeeld die van belang zijn of gevolgen hebben voor het biotoopnetwerk, evenals praktische aanbevelingen per groep van biotooptypen.