ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Drinkwater

Er leven ruim zestig miljoen mensen in het Rijnstroomgebied, waarvan er ca. dertig miljoen gezuiverd Rijnwater drinken dat meestal wordt gewonnen uit oeverfiltraat. Het Rijnwater, dat maandenlang door verschillende aard- en grindlagen is gesijpeld en daarbij is ontdaan van veel verontreinigingen, wordt doorgaans uit putten opgehaald. Het onttrokken ruwwater wordt in waterleidingbedrijven in meerdere stappen gezuiverd. Naast de oppervlaktewateren vormt grondwater evenwel de belangrijkste bron van drinkwater.

Om ruwwater ter beschikking te kunnen stellen voor de drinkwaterproductie worden er hoge eisen gesteld aan alle soorten lozingen, vooral aan rioolwater uit gescheiden of gemengde stelsels, maar ook aan erfafvoeren en diffuse lozingen (direct of via het grondwater).

De waterleidingbedrijven aan de Rijn werken samen in het “Internationaal Samenwerkingsverband van Waterleidingbedrijven in het Rijnstroomgebied” (IAWR) en volgen de werkzaamheden van de ICBR als waarnemer.

In het ICBR-Programma Rijn 2040 wordt rekening gehouden met de bescherming van het grondwater.

Daarnaast bepaalt de Europese Kaderrichtlijn Water dat het grondwater een “goede kwantitatieve toestand” en een “goede chemische toestand“ moet bereiken, zodat zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van deze voor ons mensen grootste drinkwaterbron gewaarborgd blijven.

Wist je dat ...

de mensen hun water ook vroeger nooit direct uit de Rijn hebben gedronken?

De Rijn voerde altijd al te veel zwevend stof mee, ook toen hij nog schoon was, en vertroebelde daardoor het onbekommerde drinkwatergenot.

Reeds in de tijd van de Romeinen werd water via een aquaduct vanuit de Eifel naar Keulen geleid.

Tegenwoordig moet drinkwater voldoen aan veel strengere kwaliteitsnormen dan bijvoorbeeld mineraalwater.