ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Uiterwaarden

Uiterwaarden zijn de laag gelegen gronden langs een rivier die worden gekenmerkt door terugkerende periodes van hoog- en laagwater.

Uiterwaarden zijn niet alleen van levensbelang voor het ecosysteem van de Rijn, maar ook voor de mens. Het zijn waardevolle natuurgebieden en natuurlijke hoogwaterbuffers. Ze vergroten het waterbergend vermogen en zijn daarom de beste overstromingspreventie.

Het herstel van uiterwaarden (ooibossen) langs de Rijn en het weer aantakken van uiterwaardwateren zijn twee belangrijke maatregelen voor de ecologische verbetering van de Rijn.

Uit de balans van het ICBR-programma Rijn 2020 blijkt dat er eind 2018 meer dan 130 km² uiterwaard aan de Rijn was hersteld. Het voor 2020 gestelde doel van 160 km² is de afgelopen jaren steeds dichterbij gekomen. Eind 2018 waren er bovendien ook 124 uiterwaardwateren weer verbonden met de hoofdstroom van de Rijn. Het voor 2020 gestelde doel om 100 strangen en nevenwateren weer aan te takken was eind 2018 dus al ver overtroffen.

In het vervolgprogramma Rijn 2040 zijn er nieuwe doelen gesteld. Voor 2040 dienen waterafhankelijke, in de buurt van de rivier gelegen leefgebieden te worden verruimd en moet hun hydromorfologische diversiteit worden hersteld door nog eens 200 km² uiterwaard (= overstromingsgebieden) en 100 strangen en nevengeulen te verbinden met de Rijn.

Staafdiagram uit de balans van Rijn 2020