ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Uiterwaarden

Uiterwaarden zijn de laag gelegen gronden langs een rivier die worden gekenmerkt door terugkerende periodes van hoog- en laagwater.

Uiterwaarden zijn van levensbelang voor het ecosysteem van de Rijn, maar ook voor de mens. Het zijn waardevolle natuurgebieden en natuurlijke hoogwaterbuffers. Ze verhogen het waterbergend vermogen en zijn daarom de beste hoogwaterpreventie.

Het herstel van uiterwaarden (ooibossen) langs de Rijn en het weer aantakken van uiterwaardwateren zijn twee belangrijke maatregelen voor de ecologische verbetering van de Rijn.

De ICBR heeft in haar programma “Rijn 2020” voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn de volgende doelen gesteld voor het jaar 2020: 60 km2 overstromingsgebied aan de Rijn en in de Rijnvlakte en 1.000 km2 in het Rijnstroomgebied herstellen, 11.000 km stromende wateren renatureren en 100 strangen en nevenwateren opnieuw aantakken aan de Rijn.

Uit een eerste balans is gebleken dat de voor 2005 gestelde tussendoelen zijn bereikt. In 2012 was er ongeveer 122 km² uiterwaard hersteld en waren 80 strangen en nevenwateren van de Rijn weer aangetakt aan de rivier.