ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

De Rijn in de duurzaamheidsdriehoek

Bij de ontwikkeling van het ecosysteem van de Rijn wordt er gestreefd naar duurzaamheid en worden ecologische, economische en sociale belangen met elkaar verbonden. Een stabiele economische en sociale ontwikkeling is op lange termijn alleen mogelijk als er sprake is van een gezond ecosysteem in en om de Rijn en een behoedzame omgang met de rijkdommen van de rivier. De natuur van het Rijnsysteem, zijn uiterwaarden en functies moeten bewaard blijven en de levensomstandigheden voor huidige en toekomstige generaties gewaarborgd worden. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan

  • het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het Rijnwater, wat uitloopt op het behoud en de verbetering van het zwevend stof, sediment en grondwater;
  • de bescherming van de diverse populaties van organismen en van de soortendiversiteit evenals de reductie van de belasting van organismen met schadelijke stoffen;
  • het behoud, de verbetering en het herstel van de natuurlijke functies van stromende wateren; garanderen dat er afvoeromstandigheden heersen die rekening houden met het natuurlijke transport van bodemmateriaal en die de interacties tussen de rivier, het grondwater en de uiterwaarden bevorderen; het behoud, de bescherming en het herstel van uiterwaarden als natuurlijke overstromingsgebieden;
  • het behoud, de verbetering en het herstel van zo natuurlijk mogelijke leefgebieden voor in het wild levende planten en dieren in het water, de rivierbedding, de oeverzone en aangrenzende gebieden, inclusief verbetering van de leefomstandigheden voor vissen en het herstel van de vrije vismigratie;
  • garanderen van een ecologisch verantwoorde en rationele omgang met de watervoorraden;
  • rekening houden met ecologische eisen bij waterbouwkundige maatregelen, zoals bijvoorbeeld in het kader van de bescherming tegen overstromingen, de scheepvaart en het gebruik van waterkracht;