ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Inventarisatie

De in de Europese Kaderrichtlijn Water voorgeschreven inventarisatie voor het internationaal stroomgebieddistrict Rijn werd eind 2004 afgerond. Negen staten hebben hiervoor de chemische en ecologische toestand van de rivieren, meren en kustwateren beschreven en op basis van de belastingen ingeschat of de wateren de gestelde milieudoelen zullen bereiken.

In de hoger gelegen gebieden van de Alpen en de Vogezen is de waarschijnlijkheid groot dat de milieudoelstellingen worden bereikt, terwijl dat in dichtbevolkte gebieden met veel industrie en andere gebruiksfuncties allesbehalve het geval is. Hetzelfde geldt voor de kustzone.

De volledige rapportage met de resultaten van de KRW-inventarisatie voor het internationaal stroomgebieddistrict Rijn (rapportage deel A) is op 22 maart 2005 aangeboden aan de Europese Commissie.

De gedetailleerde deelrapportages inzake de inventarisatie voor de deelstroomgebieden (rapportages deel B) zijn door de negen werkgebieden in het Rijndistrict opgesteld en kunnen hier worden gedownload.