ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Doelen en maatregeln ter verbetering van de waterkwaliteit

Het doel van het programma "Rijn 2040" is een goede waterkwaliteit. Het Rijnwater moet zo schoon zijn dat er met zo eenvoudig en natuurlijk mogelijke methodes drinkwater uit kan worden gewonnen. Ook zwevend stof, sedimenten, planten en dieren mogen niet verontreinigd zijn. Hiertoe zijn zes subdoelstellingen geformuleerd, die onder andere via de hieronder genoemde maatregelen moeten worden geïmplementeerd.

1. Emissies van nutriënten verminderen

 • Verwijdering van fosfor en stikstof in riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties verder optimaliseren
 • Diffuse emissieroutes onderzoeken en reduceren
 • Biologische landbouw bevorderen

2. Emissies van microverontreinigingen met minstens 30% verminderen

 • Beoordelingssysteem ontwikkelen
 • Maatregelen uit de in 2019 gepubliceerde praktische aanbevelingen op het gebied van afvalwater, landbouw en industrie implementeren
 • Monitoring van stoffen zonder gestandaardiseerde procedures (non-targetanalyse) verbeteren

3.  Verontreiniging met schadelijke stoffen verminderen

 • Identificatie en monitoring van relevante emissies voortzetten
 • Reductiemaatregelen voortzetten en zo nodig aanvullen

4.  Sedimentkwaliteit verbeteren

 • Maatregelen uit het Sedimentmanagementplan voor 2025 implementeren
 • Sedimentmanagementplan zo nodig actualiseren

5.  Waarschuwings- en Alarmplan toekomstgericht beheren

 • Jaarlijkse meldingen evalueren
 • Tests en grensoverschrijdende oefeningen uitvoeren
 • Nieuw Rijnlooptijdmodel ontwikkelen voor 2027

6.  Afval en plastics verminderen

 • Kennisbasis vergroten
 • Emissies aan de bron terugdringen
 • Ontwikkeling van beoordelingsmethodes voor microplastics bevorderen
 • Bewustmaking van het publiek