ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Programma “Rijn 2040”

In februari 2020 hebben de bevoegde ministers resp. hun vertegenwoordigers het programma "Rijn 2040" vastgesteld. Het is gericht op een duurzaam beheerd Rijnstroomgebied, met waardevolle levensaders voor mens en natuur, dat bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Voortbouwend op de doelstellingen en de balans die is opgemaakt van de voorloper "Rijn 2020", zijn in het programma "Rijn 2040" nieuwe ambitieuze, concrete en meetbare doelstellingen voor het jaar 2040 vastgelegd.

Programma Rijn 2040

Brochure Rijn 2040

Diverse wereldwijde milieuproblemen - met name verlies van de biodiversiteit, milieuvervuiling en klimaatverandering - beïnvloeden de waterkringloop. De effecten van de klimaatverandering zijn ook zichtbaar aan de Rijn en zijn zijrivieren, bijvoorbeeld door frequentere en extremere laag- en hoogwaterperiodes en hogere water- en luchttemperaturen, die op hun beurt weer van invloed zijn op de fauna en flora. De ICBR zal gelet hierop haar klimaatadaptiestrategie voor 2025 actualiseren.

In dit verband ondersteunt "Rijn 2040" het bereiken van de goede chemische en ecologische toestand resp. het goede ecologische potentieel in overeenstemming met de EG-Kaderrichtlijn Water. Daarnaast richt "Rijn 2040" zich op het verminderen van overstromingsrisico's in overeenstemming met de EG-Richtlijn over Overstromingsrisico's.

Het programma "Rijn 2040" en de doelstellingen ervan sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's - Sustainable Development Goals) volgens de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en bij vergelijkbare internationale inspanningen, zoals de European Green Deal. U kunt hier lezen welk effecten de maatregelen van "Rijn 2040" hebben op de SDG's:

"Rijn 2040" en de SDG's van de VN

Met het programma "Rijn 2040" zetten we het succesverhaal van meer dan 70 jaar internationale samenwerking in het Rijnstroomgebied voort!