ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Actieplan Hoogwater

De grote overstromingen aan de Rijn in 1993 en 1995 hebben de ICBR er tijdens de twaalfde Rijnministersconferentie op 22 januari 1998 te Rotterdam toe aangezet het “Actieplan Hoogwater” goed te keuren. Dit actieplan heeft ten doel om mensen en goederen voor 2020 beter te beschermen tegen hoogwater en de uiterwaarden aan de Rijn te verruimen en te herstellen.

Het gaat om een gefaseerd plan waarvoor de Rijnoeverstaten 12 miljard euro uittrekken om het voor 2020 uit te voeren als onderdeel van “Rijn 2020“.

In 2005 werd voor de tweede keer de balans van de uitvoering van het Actieplan Hoogwater (1995-2005) opgemaakt. Uit de balans bleek dat bijna alle voor 2005 geplande maatregelen zijn uitgevoerd binnen het vooraf geraamde financiële kader, en hun werking niet hebben gemist.

In 2007 hebben de ministers die bevoegd zijn voor de Rijn en de Europese commissaris voor Milieu de noodzaak bevestigd om de op nationaal niveau uitgewerkte en op internationaal niveau afgestemde maatregelen om de gestelde doelen van het Actieplan Hoogwater voor 2020 te bereiken snel en volledig uit te voeren. De aanbevolen maatregelen zijn vastgelegd in het communiqué van de Ministersconferentie van 2007.

In 2010 is voor de derde keer de balans van de uitvoering van het Actieplan Hoogwater (1995-2010) opgemaakt. Uit de balans is gebleken dat een groot aantal van de voor 2010 geplande maatregelen met succes is gerealiseerd binnen het vooraf geraamde financiële kader.

De finale balans van het Actieplan Hoogwater 1995-2020 is samen met de finale balans van het Programma Rijn 2020 gepubliceerd tijdens de Rijnministersconferentie in februari 2020. U vindt het hier in de vorm van een brochure. Het vormt een belangrijke basis voor het programma Rijn 2040.

Sinds 2015 werken de stroomgebiedstaten van de Rijn aan de voorbereiding en uitvoering van het "Internationale overstromingsrisicobeheerplan Rijn" conform de Richtlijn over overstromingsrisico's, die kan worden gezien als de opvolger van de APH. 

Actiedoelen tot 2020

  • Reductie van de schaderisico’s met 25%.
  • Verlaging van de extreem hoge waterstanden met zo mogelijk 70 cm op het traject benedenstrooms van de door stuwen gereguleerde gebieden.
  • Bewustmaking van de bevolking direct langs en in de buurt van de Rijn met behulp van overstromingsgevaar- overstromingsrisicokaarten van de bedreigde gebieden.
  • Forse verlenging van de termijnen voor hoogwaterverwachting, teneinde mogelijke schade te verminderen.