ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Waterkwaliteit

Dankzij talrijke maatregelen en vooral dankzij het met veel inzet uitgevoerde Rijnactieprogramma is de waterkwaliteit van de Rijn en veel van zijn zijrivieren de voorbije dertig jaar flink verbeterd. De verontreiniging van de Rijn met zware metalen en andere schadelijke stoffen is bijvoorbeeld afgenomen. Het zuurstofgehalte van het Rijnwater en het aantal op en in de bodem van de Rijn levende macrozoöbenthossoorten is weer gestegen. Van een klein aantal stoffen zijn de concentraties die worden gemeten in het water of het zwevend stof echter nog steeds te hoog.

In de toekomst moet het Rijnwater zo goed van kwaliteit zijn dat het voor alle voor de Rijn relevante stoffen blijvend voldoet aan de ICBR-doelstellingen en de milieukwaliteitseisen. Alleen op die manier kunnen de levensgemeenschappen in de Rijn worden beschermd, kan de drinkwatervoorziening worden gewaarborgd, kan de garantie worden gegeven dat vissen geschikt zijn voor menselijke consumptie en kan ervoor worden gezorgd dat sediment uit de Rijn kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld landschapsarchitectuur en grondverbetering.

Om de kwaliteit van het water en het zwevend stof in de Rijn en de Noordzee verder te verbeteren, moet er worden gezorgd voor een reductie van de microverontreinigingen (afkomstig uit bijvoorbeeld stedelijk afvalwater) en de diffuus op de wateren geloosde verontreinigende stoffen en nutriënten (afkomstig uit bijvoorbeeld de landbouw of in het verleden vervuild riviersediment).

Wist je dat ...

het verontreinigd Rijnsediment grotendeels in Nederland terechtkomt?

In 1987 moest de stad Rotterdam per jaar nog 10 miljoen kubieke meter vervuild slib uit de haven baggeren en in het depot “de Slufter” storten. Dankzij de verbetering van de kwaliteit van het water en het zwevend stof is dat sinds 1999 nog “slechts” 5 miljoen kubieke meter per jaar.