ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Waterkwaliteit

Dankzij de voorbeeldige samenwerking tussen de landen in het Rijnstroomgebied is de waterkwaliteit van de Rijn en zijn zijrivieren duidelijk verbeterd. Uit de balans van het in 2001 vastgestelde programma Rijn 2020 blijkt dat veel doelen bereikt of in uitvoering zijn.

De verontreiniging van de Rijn met zware metalen en andere verontreinigende stoffen is bijvoorbeeld afgenomen. De stikstofvracht die vanuit het Rijnstroomgebied in de Noordzee terechtkomt, kon door de uitrusting van riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties worden gereduceerd. De emissies van metalen, die tussen 1987 en 2000 al aanzienlijk waren verminderd, bleven laag en konden nog verder worden gereduceerd. In 2019 zijn de aanbevelingen van de ICBR voor de reductie van microverontreinigingen afgerond en gepubliceerd. Microverontreinigingen zullen voor 2040 met minimaal 30% worden gereduceerd.

De emissies van gewasbeschermingsmiddelen konden duidelijk worden teruggedrongen dankzij nieuwe wet- en regelgeving in de landen van het Rijnstroomgebied. De communicatie via het Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (IWAP) is geactualiseerd. Van de 22 risicogebieden die in 2009 zijn aangewezen in het Sedimentmanagementplan zijn tien locaties succesvol gesaneerd. De kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen is bijna overal goed en ook de chemische toestand is overwegend goed.

Bepaalde doelen van het programma Rijn 2020 zijn niet bereikt, wat betekent dat er in het kader van het ICBR-programma Rijn 2040, dat in 2020 tijdens de zestiende Rijnministersconferentie is aangenomen, verdere inspanningen moeten worden ondernomen.

Wist je dat ...

het verontreinigd Rijnsediment grotendeels in Nederland terechtkomt?

In 1987 moest de stad Rotterdam per jaar nog 10 miljoen kubieke meter vervuild slib uit de haven baggeren en in het depot “de Slufter” storten. Dankzij de verbetering van de kwaliteit van het water en het zwevend stof is dat sinds 1999 nog “slechts” 1,5 miljoen kubieke meter per jaar.