ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Overstromingsrisicobeoordeling

Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (moet gereed zijn voor 22 december 2011; wordt om de zes jaar getoetst) 

De lidstaten moeten voor elk stroomgebieddistrict of voor het deel van een internationaal stroomgebieddistrict dat op hun grondgebied is gelegen een voorlopige overstromingsrisicobeeordeling opstellen en de gebieden aanwijzen waarvoor een potentieel significant overstromingsrisico bestaat. 

De beoordeling omvat de vaststelling van de bestaande stroomgebieden in het stroomgebieddistrict in kwestie, een beschrijving van de overstromingen die zich in het verleden hebben voorgedaan, de kans dat overstromingen zich in de toekomst voordoen, een beoordeling van de mogelijke negatieve gevolgen, rekening houdend met ontwikkelingen op lange termijn, waaronder de effecten van klimaatverandering op het plaatsvinden van overstromingen.

Rapportage over de actualisering van de vaststelling van gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico in het internationaal stroomgebieddistrict Rijn (tweede cyclus van de ROR, publicatie in 2018)

Rapportage over de vaststelling van gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico in het internationaal stroomgebieddistrict Rijn (eerste cyclus van de ROR, publicatie in 2011)