ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Biotoopnetwerk

De biotopen langs de Rijn – d.w.z. de leefgebieden van de soortengemeenschappen van planten en dieren – moeten weer met elkaar worden verbonden, teneinde de ecologische passeerbaarheid te bewaren. Dit herstel van het biotoopnetwerk aan de Rijn van het Bodenmeer tot de Noordzee is een van de doelstellingen van “Rijn 2020“, het ICBR-programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn, en moet met behulp van de volgende acties worden gerealiseerd:

  • vrij afstromende trajecten behouden
  • stromende wateren opnieuw een eigen dynamiek laten ontwikkelen
  • de structuurrijkdom van oever en bedding vergroten of toelaten dat de rivier dit zelf doet
  • oude uiterwaarden openen voor de rivier
  • de landbouw in de uiterwaarden extensiveren
  • migratiebarrières voor de rivierfauna weghalen
  • strangen en kwelbeekjes aantakken

Het plan voor het behoud, de verbetering en de aaneenschakeling van waardevolle biotooptypes langs de Rijn van het Bodenmeer tot de Noordzee is opgenomen in het rapport en de atlas van de ICBR over het herstel van het biotoopnetwerk langs de Rijn. In het plan worden concrete ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd voor verschillende Rijntrajecten, worden duidelijk prioritaire gebieden vastgelegd, wordt voorgesteld hoe de acht verschillende biotooptypen weer aan elkaar kunnen worden gekoppeld en wordt voor de Rijn als geheel aangetoond waar verdere acties moeten worden ondernomen om een uitgestrekt biotoopnetwerk tot stand te brengen. Zowel waterbescherming, natuurbescherming als bescherming tegen overstromingen zijn meegenomen in het plan.

De atlas bij het rapport “Biotoopverbond Rijn” (ICBR, 2006) bevat meer dan veertig kaarten van de relevante gebieden. Gebruik het contactformulier om een gratis exemplaar van de atlas te bestellen op cd-rom.

Ter voorbereiding van de geplande voortgangscontrole zijn de projecten en maatregelen die sinds 2005 in het kader van het biotoopnetwerk Rijn zijn uitgevoerd of voorgenomen, opgevraagd bij de staten en samengevoegd in een tabel. In het “Overzichtsrapport van de ontwikkeling van het biotoopnetwerk Rijn in de periode 2005-2013” zijn per Rijntraject één à twee positieve voorbeeldprojecten uitgekozen en wordt beschreven hoe deze projecten bijdragen aan de realisatie van het biotoopnetwerk.

De ecologische keten

Het herstel van de ecologische keten bron-beek-rivier-bedding-uiterwaard-grondwater en het verwijderen van waterbouwkundige constructies in en langs de rivier wordt renaturering of revitalisering van stromende wateren genoemd.

Renaturering is tevens bevorderlijk voor de waterretentie en past dus ook in het plaatje van de overstromingspreventie

Biotoopverbond