ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Richtlijn over overstromingsrisico's

Met de EG-Richtlijn over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s (richtlijn 2007/60/EG; ook wel: Richtlijn over overstromingsrisico’s of ROR) die op 26 november 2007 in werking is getreden, wordt beoogd de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken.

Voor internationale stroomgebieddistricten die meerdere lidstaten kunnen omvatten en zich uitstrekken tot buiten het grondgebied van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld het Rijndistrict, streven de lidstaten ernaar één overstromingsrisicobeheerplan op te stellen. Tijdens de 14e Rijnministersconferentie heeft de ICBR de opdracht gekregen om de lidstaten op basis van haar vroegere werkzaamheden te ondersteunen bij de coördinatie van de implementatie van de Richtlijn over overstromingsrisico’s in het Rijndistrict. Het Actieplan Hoogwater, waarin soortgelijke doelen zijn opgenomen, heeft als voorbeeld gediend bij de uitwerking van de ROR.

Vast staat dat het publiek moet worden betrokken bij de werkzaamheden en dat de plannen en maatregelen moeten worden afgestemd op de Kaderrichtlijn Water.

In de richtlijn is een drietrapsaanpak vastgelegd:
•    Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling voor eind 2011 en actualisering voor eind 2018 (daarna om de zes jaar)
•    Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten voor eind 2013 en actualisering voor eind 2019 (daarna om de zes jaar)
•    Overstromingsrisicobeheerplan voor eind 2015 en actualisering voor eind 2021 (daarna om de zes jaar)