ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

 In 2005 werd bij onderzoek van baggerspecie uit de door stuwen gereguleerde Duits-Franse Bovenrijn een te zware sedimentverontreiniging vastgesteld. Dit leidde in 2005 tot de opdracht om een gecoördineerd sedimentmanagementplan op te stellen voor de Rijn. Het thans…

Lees meer »

Aangezien de verandering van klimaatparameters de hydrologische processen en de waterhuishouding beïnvloedt, heeft de Rijnministersconferentie de ICBR opgedragen een studie op te stellen naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn.

De ICBR heeft daarom in 2008 een…

Lees meer »

De biologische kwaliteitselementen die zijn vastgelegd in de KRW zijn in de jaren 2005/2006 gecoördineerd onderzocht voor de hoofdstroom van de Rijn. Het compartiment vissen is een indicator voor uitgestrekte morfologische achteruitgang, verlies van uiterwaardwateren, ontbrekende…

Lees meer »

Macrozoöbenthos (ongewervelde bodemdieren) kan zowel chemische verontreinigingen alsook hydromorfologische achteruitgang indiceren. In de Rijn werden in totaal meer dan 560 soorten of hogere taxa vastgesteld. Typerend zijn vooral weekdieren (Mollusca), borstelarme wormen…

Lees meer »

 

Met de onderhavige analyse van de in de periode tussen 2006 en 2008 voor de Rijn verzamelde gegevens kunnen uitspraken worden gedaan betreffende de structurele aard (voorkomende soorten en dominantieverhoudingen) van de gemeenschappen van benthische diatomeeën (kiezelalgen) en…

Lees meer »

 

Aquatische macrofyten (waterplanten) kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de chemische belasting van stromende wateren. Daarnaast reageren ze ook duidelijk op andere antropogeen veroorzaakte veranderingen in de natuurlijke toestand van stromende wateren. In de…

Lees meer »

In 2006 en 2007 is in het kader van het programma “Rijn 2020” onderzoek gedaan naar het fytoplanktonbestand in de Rijn tussen het Bodenmeer en het Deltagebied. Het monitoringprogramma was zodanig opgezet dat het voldeed aan de eisen van de EG-Kaderrichtlijn Water betreffende de…

Lees meer »

Biologische beoordeling van de hoofdstroom van de Rijn in 2006/2007

De hoofdstroom van de Rijn is de afgelopen jaren onderworpen aan uitvoerig biologisch onderzoek.

De goede kwaliteit die het Rijnwater inmiddels heeft bereikt en de reeds uitgevoerde maatregelen ter…

Lees meer »

Doelstellingen voor de zalm: betere toegang tot de habitats en minder illegale vangst

Uitgaande van de resultaten van en van een visecologische totaalanalyse, die prioritaire maatregelen voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van de populaties van de zalm, zeeforel, elft…

Lees meer »

Het WAP maakt onderscheid tussen waarschuwingen, informaties en zoekacties.

Waarschuwingen worden op gang gebracht door de internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS) bij verontreiniging van de wateren met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid of concentratie…

Lees meer »