ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

1. Inleiding

In het programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn, kortweg programma "Rijn 2020", paragraaf "Aanpak en maatregelen"; in hoofdstuk 2.3 (Verbetering van de waterkwaliteit), punt 3, staat: "Het actualiseren van de lijst met voor de Rijn relevante stoffen en…

Lees meer »

 

Dit meetprogramma heeft betrekking op het meetjaar 2007 met een doorkijk tot 2012. De mogelijkheid bestaat om de meetparameters, -frequenties en -cycli op basis van verkregen inzichten jaarlijks aan te passen en elk jaar het meetprogramma voor het nieuwe meetjaar op tijd vast…

Lees meer »

Op basis van de meetgegevens over de jaren 1990 tot 2004 die werden opgetekend aan de internationale meetstations Weil am Rhein, Lauterbourg, Koblenz/Rijn, Bimmen en Lobith werd voor 67 stoffen de werkelijke toestand van de Rijn vergeleken met de doelstellingen (inclusief de…

Lees meer »

Voorwoord atlas

Het ICBR-programma Rijn 2020 streeft naar een duurzame ontwikkeling van de Rijn en heeft o.a. ten doel het ecosysteem van de Rijn te verbeteren en het biotoopnetwerk langs de Rijn te herstellen.

De ICBR-atlas van het biotoopnetwerk langs de Rijn geeft op een…

Lees meer »

Voorwoord

Met het ICBR-programma Rijn 2020 wordt onder andere gestreefd naar de verbetering van het ecosysteem Rijn en het herstellen van het biotoopnetwerk.

Het rapport inzake het Biotoopnetwerk Rijn en de bijbehorende ICBR-Atlas (schaal van 1:100.000) voor 35 deeltrajecten…

Lees meer »

1. Inleiding

Na de hete zomer van 2003 heeft de ICBR een syntheserapport opgesteld over de situatie van de warmtebelasting in de staten van de ICBR (ICBR-rapport 142). Uit dit rapport blijkt dat de staten diverse maatregelen hebben getroffen om de warmtebelasting te verminderen.…

Lees meer »

1. Inleiding

In de zomer van 2003 zorgden een buitengewone warmteperiode en de lage afvoer voor een gevaarlijke opwarming van het water in de Rijn en zijn zijrivieren. In de Hoogrijn bedroeg de watertemperatuur 26°C, in het Duitse Rijntraject werden temperaturen gemeten boven…

Lees meer »

In de periode 2000 2002 is in Nederland de drinkwaterinname vanuit de Rijn verschillende keren gestopt vanwege te hoge concentraties isoproturon en chloortoluron.  In het rapport is geconcludeerd dat de oorzaak van deze hoge concentraties moet worden gezocht bij de toepassing van…

Lees meer »

Koblenz, 21 december 2004

De ICBR presenteert in haar nieuwe brochure “Rijn & Zalm 2020” de meest actuele cijfers over de stand van de werkzaamheden van het zalmprogramma. Sinds 1990 zijn aantoonbaar meer dan 2450 volwassen zalmen in de Rijn teruggekeerd om zich in de
zijrivieren…

Lees meer »

1. Reden en doelstelling

In het kader van de implementatie van de EU Kaderrichtlijn Water (hierna: KRW) vormen typologieën en referentiekaders essentiële voorwaarden voor het beoordelen van wateren en het uitvoeren van het stroomgebiedsmanagement. Over het algemeen zijn tot nog…

Lees meer »