ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

182. Evaluatierapport humane geneesmiddelen

In het evaluatierapport over humane geneesmiddelen is er een analyse uitgevoerd van de beschikbare gegevens over de geconsumeerde of gebruikte hoeveelheid, de emissieroutes naar het water en de gemeten hoeveelheid in het oppervlakte-, grond- en drinkwater. De resultaten van deze analyse zijn vervolgens aangevuld met informatie over bestaande kwaliteitscriteria en potentiële maatregelen. Tot slot zijn op basis van een beoordeling van alle gegevens de efficiëntste maatregelen vastgesteld.

Voor alle humane geneesmiddelen en hun omzettingsproducten zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties aangewezen als de belangrijkste emissieroute, daarnaast kunnen ziekenhuizen of bedrijven van lokaal belang zijn. Bij de beoordeling van de maatregelen werd vastgesteld dat een van de efficiëntste maatregelen ter vermindering van de resten van humane geneesmiddelen in het water bestaat in de toepassing van een extra zuiveringsstap (ozon-oxidatie, actieve koolfiltratie) in een kleine selectie van grote zuiveringsinstallaties.