ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

187. Evaluatierapport röntgencontrastmiddelen

Strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen
In het kader van de strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen uit stedelijk en industrieel afvalwater worden er voor tien stofgroepen evaluatierapporten opgesteld met als doel de wetenschappelijke en technische feiten beknopt samen te vatten en te wijzen op bestaande kennislacunes. In de evaluatierapporten wordt er tevens een brede waaier van mogelijke maatregelen voorgesteld: van maatregelen aan de bron (bijv. toelating van stoffen, gebruiksrestricties) tot technische maatregelen in centrale zuiveringsinstallaties (bijv. toepassing van een extra zuiveringsstap). In het hoofdstuk “conclusie” van de evaluatierapporten worden de efficiëntste maatregelen genoemd die in het kader van een integrale strategie van de ICBR nader zullen worden getoetst. Deze maatregelen zijn nog geen aanbevelingen van de ICBR aan de lidstaten. Alle in de concluderende hoofdstukken genoemde maatregelen zal de ICBR namelijk op een rij zetten in een overzichtsrapport om bij de definitieve beoordeling rekening te kunnen houden met eventuele effecten van maatregelen op verschillende stofgroepen. De ICBR zal vervolgens op basis van de definitieve beoordeling van alle maatregelen aanbevelingen voor maatregelen vaststellen voor de lidstaten.

Evaluatierapport röntgencontrastmiddelen

Röntgencontrastmiddelen worden gebruikt voor medische diagnose, omdat ze meer röntgenstralen absorberen dan de organen; de wefsels die met contrastmiddelen zijn behandeld, worden op deze manier zichtbaar gemaakt. Omdat de middelen na de toepassing zo goed als onveranderd worden uitgescheiden, kunnen ze in het afvalwater terechtkomen.

Gezien de hoge en verder toenemende consumptie, de oplosbaarheid en stabiliteit van deze stoffen verbaast het niet dat ze worden aangetroffen in het oppervlaktewater, het grondwater en gedeeltelijk ook in het drinkwater. Röntgencontrastmiddelen komen overal in het Rijnstroomgebied voor in lage concentraties. De hoogste concentraties worden gemeten in de Rijndelta en in de zijrivieren van de Rijn met een hoog aandeel gezuiverd afvalwater, die zijn gelegen in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid of waarlangs producerende bedrijven zijn gevestigd. Voor het ecosysteem zijn röntgencontrastmiddelen amper giftig.

Gemeentelijke rwzi’s kunnen worden aangewezen als de belangrijkste emissieroute naar het oppervlaktewater. Als belangrijkste emissiebronnen kunnen vooral ziekenhuizen en radiologische centra worden genoemd.

Strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen
In het kader van de strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen uit stedelijk en industrieel afvalwater worden er voor tien stofgroepen evaluatierapporten opgesteld met als doel de wetenschappelijke en technische feiten beknopt samen te vatten en te wijzen op bestaande kennislacunes. In de evaluatierapporten wordt er tevens een brede waaier van mogelijke maatregelen voorgesteld: van maatregelen aan de bron (bijv. toelating van stoffen, gebruiksrestricties) tot technische maatregelen in centrale zuiveringsinstallaties (bijv. toepassing van een extra zuiveringsstap). In het hoofdstuk “conclusie” van de evaluatierapporten worden de efficiëntste maatregelen genoemd die in het kader van een integrale strategie van de ICBR nader zullen worden getoetst. Deze maatregelen zijn nog geen aanbevelingen van de ICBR aan de lidstaten. Alle in de concluderende hoofdstukken genoemde maatregelen zal de ICBR namelijk op een rij zetten in een overzichtsrapport om bij de definitieve beoordeling rekening te kunnen houden met eventuele effecten van maatregelen op verschillende stofgroepen. De ICBR zal vervolgens op basis van de definitieve beoordeling van alle maatregelen aanbevelingen voor maatregelen vaststellen voor de lidstaten.