ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

183. Evaluatierapport biociden en corrosiewerende middelen

In het evaluatierapport over biociden en corrosiewerende middelen is er een analyse uitgevoerd van de beschikbare gegevens over de geconsumeerde of gebruikte hoeveelheid, de emissieroutes naar het water en de gemeten hoeveelheid in het oppervlakte-, grond- en drinkwater. De resultaten van deze analyse zijn vervolgens aangevuld met informatie over bestaande kwaliteitscriteria en potentiële maatregelen. Tot slot zijn op basis van een beoordeling van alle gegevens de efficiëntste maatregelen vastgesteld.

Voor veel biociden en corrosiewerende middelen zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties aangewezen als de belangrijkste emissieroute. De hoogste concentraties van deze stoffen worden gemeten in de zijrivieren van de Rijn met een hoog aandeel (biologisch) gezuiverd gemeentelijk afvalwater en in de benedenloop van de Rijn. Bij de beoordeling van de maatregelen werd vastgesteld dat een van de efficiëntste maatregelen ter vermindering van de resten van biociden en corrosiewerende middelen in het water bestaat in de toepassing van een extra zuiveringsstap (ozon-oxidatie, actieve koolfiltratie) in een kleine selectie van grote zuiveringsinstallaties.