ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

181. Strategie inzake microverontreinigingen - Strategie voor stedelijk en industrieel afvalwater -

In afvalwater worden tegenwoordig de meest uiteenlopende microverontreinigingen aangetroffen, gaande van huishoudelijke chemicaliën en cosmetica, via schoonmaakmiddelen en geneesmiddelen tot antibiotica, hormonen en röntgencontrastmiddelen. Deze stoffen worden in zeer lage concentraties gemeten in de wateren, waar ze problemen kunnen veroorzaken: mogelijk zijn nadelige gevolgen voor het leven in de Rijn en voor de mens. Tot de groep van de microverontreinigingen behoren ook pesticiden en biociden, die via het afvalwater of diffuus op het water worden geloosd.

Een integrale strategie moet het mogelijk maken om de emissie van microverontreinigingen uit stedelijk en industrieel afvalwater in de toekomst te reduceren. In de strategie wordt getracht de problemen in hun geheel te bekijken en zoveel mogelijk kennislacunes in de ecotoxicologische beoordeling van de talloze microverontreinigingen in het milieu aan te vullen.
In het kader van de strategie wordt er voor tien stofgroepen een analyse uitgevoerd van de geconsumeerde of gebruikte hoeveelheid, de emissieroutes naar het water en de gemeten hoeveelheid in het oppervlakte-, grond- en drinkwater. De resultaten van deze analyse worden vervolgens aangevuld met informatie over bestaande kwaliteitscriteria en potentiële maatregelen. Tot slot worden op basis van een beoordeling van alle gegevens per stofgroep de efficiëntste maatregelen vastgesteld. Daartoe kunnen behoren:

Maatregelen aan de bron
Reductie van de verontreiniging van de wateren, bijv. door uitgebreidere beoordeling van de milieueffecten of voorlichting over correcte verwijdering.

Publieksvoorlichting
Voorlichting van het publiek over de milieurelevantie en de correcte inzet en verwijdering van producten.

Decentrale maatregelen
In afzonderlijke gevallen: toepassing van geavanceerde methodes ter verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater (deelstroombehandeling, bijv. met ozon-oxidatie, gebruik van actieve kool in poedervorm).

Centrale maatregelen
Reductie van de stofvracht die wordt geloosd op de wateren door toepassing van geavanceerde methodes voor afvalwaterbehandeling in geselecteerde, grote rwzi’s (bijv. > 100.000 i.e.) die een significant deel van de totale afvalwatervracht behandelen.

Meet- en onderzoeksprogramma’s
Aanpassing van meet- en onderzoeksprogramma’s voor de hoofdstroom en de zijwateren van de Rijn.

Aanpassing van beoordelingssystemen
Afleiding van milieukwaliteitsnormen; rekening houden met werkzame stoffen bij de beoordeling van de ecologische en de chemische toestand van de wateren in het Rijnstroomgebied.