ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

In het evaluatierapport over humane geneesmiddelen is er een analyse uitgevoerd van de beschikbare gegevens over de geconsumeerde of gebruikte hoeveelheid, de emissieroutes naar het water en de gemeten hoeveelheid in het oppervlakte-, grond- en drinkwater. De resultaten van deze…

Lees meer »

In afvalwater worden tegenwoordig de meest uiteenlopende microverontreinigingen aangetroffen, gaande van huishoudelijke chemicaliën en cosmetica, via schoonmaakmiddelen en geneesmiddelen tot antibiotica, hormonen en röntgencontrastmiddelen. Deze stoffen worden in zeer lage…

Lees meer »

Vergelijking werkelijke/gewenste toestand 1990-2006

In het kader van het programma Rijn 2020, dat is gericht op het blijvend voldoen aan de ICBR-doelstellingen in water, zwevend stof/sediment en organismen, worden om de twee jaar rapporten opgesteld waarin de meetwaarden worden…

Lees meer »

In het Masterplan trekvissen Rijn wordt aangetoond hoe binnen een overzichtelijk tijd- en kostenschema zichzelf in stand houdende, stabiele trekvispopulaties kunnen worden geherintroduceerd in het Rijnstroomgebied tot de regio Bazel. Tijdens de Rijnministersconferentie op 18…

Lees meer »

Doelstellingen van het WAP

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden…

Lees meer »

Het WAP maakt onderscheid tussen waarschuwingen, informaties en zoekacties.

Waarschuwingen worden op gang gebracht door de internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS) bij verontreiniging van de wateren met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid of concentratie…

Lees meer »

 In 2005 werd bij onderzoek van baggerspecie uit de door stuwen gereguleerde Duits-Franse Bovenrijn een te zware sedimentverontreiniging vastgesteld. Dit leidde in 2005 tot de opdracht om een gecoördineerd sedimentmanagementplan op te stellen voor de Rijn. Het thans…

Lees meer »

Aangezien de verandering van klimaatparameters de hydrologische processen en de waterhuishouding beïnvloedt, heeft de Rijnministersconferentie de ICBR opgedragen een studie op te stellen naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn.

De ICBR heeft daarom in 2008 een…

Lees meer »

De biologische kwaliteitselementen die zijn vastgelegd in de KRW zijn in de jaren 2005/2006 gecoördineerd onderzocht voor de hoofdstroom van de Rijn. Het compartiment vissen is een indicator voor uitgestrekte morfologische achteruitgang, verlies van uiterwaardwateren, ontbrekende…

Lees meer »

Macrozoöbenthos (ongewervelde bodemdieren) kan zowel chemische verontreinigingen alsook hydromorfologische achteruitgang indiceren. In de Rijn werden in totaal meer dan 560 soorten of hogere taxa vastgesteld. Typerend zijn vooral weekdieren (Mollusca), borstelarme wormen…

Lees meer »