ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

193. Vergelijking van de werkelijke toestand van de Rijn met de gewenste toestand in de periode 1990-2008

In het kader van het programma Rijn 2020, dat is gericht op het blijvend voldoen aan de ICBR-doelstellingen in water, zwevend stof/sediment en organismen, worden om de twee jaar rapporten opgesteld waarin de meetwaarden worden vergeleken met de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Rijnactieprogramma. De internationale meetlocaties Weil am Rhein, Lauterbourg-Karlsruhe, Koblenz-Rijn, Koblenz-Moezel, Bimmen en Lobith zijn aangewezen als referentiemeetlocaties voor de vergelijking.  
De belangrijkste resultaten ten opzichte van de vorige gepubliceerde vergelijking van de werkelijke/gewenste toestand 2005/2006 kunnen als volgt worden samengevat: 

  • Voor vijftig stoffen (inclusief de individuele stoffen uit de stofgroepen DDT en drins en de somparameter AOX) zijn de ICBR-doelstellingen bereikt of duidelijk onderschreden.
  • Voor elf andere stoffen (azinfos-methyl, dichloorvos, endosulfan, fenthion, parathion-ethyl, parathion-methyl, trifluraline, fenitrothion, 4-chlooraniline, 1,4-dichloorbenzeen, lindaan) kan er als gevolg van ontoereikende analysemethoden nog niet worden beslist of de ICBR-doelstellingen op alle meetlocaties zijn onderschreden. 
  • Voor acht stoffen (arseen, chroom, lood, nikkel, kwik, totaal-fosfor, HCB en isoproturon) en de PAK’s liggen de waarden nog in de buurt van de ICBR-doelstellingen. 
  • Voor de stofgroep van de PCB’s en voor de vier stoffen cadmium, koper, zink en diuron zijn de ICBR-doelstellingen ook in 2007/2008 niet bereikt. 
  • Voor benzo(a)pyreen zijn de ICBR-doelstellingen in 2008 weer duidelijk overschreden, nadat de waarden er in 2007 bij in de buurt lagen. 
  • Voor ammonium-N en AOX lagen de waarden in 2007/2008 voor het eerst op alle meetlocaties duidelijk onder de ICBR-doelstellingen. 

Voor de lidstaten van de ICBR die lid zijn van de EU is het criterium voor de beoordeling van de waterkwaliteit (milieukwaliteitsnormen, MKN’s) vanaf 13 juli 2010 veranderd.