ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

Doelstellingen voor de zalm: betere toegang tot de habitats en minder illegale vangst

Uitgaande van de resultaten van en van een visecologische totaalanalyse, die prioritaire maatregelen voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van de populaties van de zalm, zeeforel, elft…

Lees meer »

Het WAP maakt onderscheid tussen waarschuwingen, informaties en zoekacties.

Waarschuwingen worden op gang gebracht door de internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS) bij verontreiniging van de wateren met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid of concentratie…

Lees meer »

Het Coördineringscomité Rijn heeft besloten om voor de lijst van Rijnrelevante Stoffen milieukwaliteitsnormen voor de Rijn (Rijn-MKN’s) af te leiden overeenkomstig de bepalingen in de Kaderrichtlijn Water (KRW), bijlage V, lid 1.2.6.

 

Deze Rijn-MKN’s dienen zoveel mogelijk te…

Lees meer »

Het WAP maakt onderscheid tussen waarschuwingen, informaties en zoekacties.

Waarschuwingen worden op gang gebracht door de internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS) bij verontreiniging van de wateren met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid of concentratie de…

Lees meer »

1. Inleiding

In het programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn, kortweg programma "Rijn 2020", paragraaf "Aanpak en maatregelen"; in hoofdstuk 2.3 (Verbetering van de waterkwaliteit), punt 3, staat: "Het actualiseren van de lijst met voor de Rijn relevante stoffen en…

Lees meer »

 

Dit meetprogramma heeft betrekking op het meetjaar 2007 met een doorkijk tot 2012. De mogelijkheid bestaat om de meetparameters, -frequenties en -cycli op basis van verkregen inzichten jaarlijks aan te passen en elk jaar het meetprogramma voor het nieuwe meetjaar op tijd vast…

Lees meer »

Op basis van de meetgegevens over de jaren 1990 tot 2004 die werden opgetekend aan de internationale meetstations Weil am Rhein, Lauterbourg, Koblenz/Rijn, Bimmen en Lobith werd voor 67 stoffen de werkelijke toestand van de Rijn vergeleken met de doelstellingen (inclusief de…

Lees meer »

Voorwoord atlas

Het ICBR-programma Rijn 2020 streeft naar een duurzame ontwikkeling van de Rijn en heeft o.a. ten doel het ecosysteem van de Rijn te verbeteren en het biotoopnetwerk langs de Rijn te herstellen.

De ICBR-atlas van het biotoopnetwerk langs de Rijn geeft op een…

Lees meer »

Voorwoord

Met het ICBR-programma Rijn 2020 wordt onder andere gestreefd naar de verbetering van het ecosysteem Rijn en het herstellen van het biotoopnetwerk.

Het rapport inzake het Biotoopnetwerk Rijn en de bijbehorende ICBR-Atlas (schaal van 1:100.000) voor 35 deeltrajecten…

Lees meer »

1. Inleiding

Na de hete zomer van 2003 heeft de ICBR een syntheserapport opgesteld over de situatie van de warmtebelasting in de staten van de ICBR (ICBR-rapport 142). Uit dit rapport blijkt dat de staten diverse maatregelen hebben getroffen om de warmtebelasting te verminderen.…

Lees meer »