ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

 

Met de onderhavige analyse van de in de periode tussen 2006 en 2008 voor de Rijn verzamelde gegevens kunnen uitspraken worden gedaan betreffende de structurele aard (voorkomende soorten en dominantieverhoudingen) van de gemeenschappen van benthische diatomeeën (kiezelalgen) en…

Lees meer »

 

Aquatische macrofyten (waterplanten) kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de chemische belasting van stromende wateren. Daarnaast reageren ze ook duidelijk op andere antropogeen veroorzaakte veranderingen in de natuurlijke toestand van stromende wateren. In de…

Lees meer »

In 2006 en 2007 is in het kader van het programma “Rijn 2020” onderzoek gedaan naar het fytoplanktonbestand in de Rijn tussen het Bodenmeer en het Deltagebied. Het monitoringprogramma was zodanig opgezet dat het voldeed aan de eisen van de EG-Kaderrichtlijn Water betreffende de…

Lees meer »

Biologische beoordeling van de hoofdstroom van de Rijn in 2006/2007

De hoofdstroom van de Rijn is de afgelopen jaren onderworpen aan uitvoerig biologisch onderzoek.

De goede kwaliteit die het Rijnwater inmiddels heeft bereikt en de reeds uitgevoerde maatregelen ter…

Lees meer »

Doelstellingen voor de zalm: betere toegang tot de habitats en minder illegale vangst

Uitgaande van de resultaten van en van een visecologische totaalanalyse, die prioritaire maatregelen voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van de populaties van de zalm, zeeforel, elft…

Lees meer »

Het WAP maakt onderscheid tussen waarschuwingen, informaties en zoekacties.

Waarschuwingen worden op gang gebracht door de internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS) bij verontreiniging van de wateren met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid of concentratie…

Lees meer »

Het Coördineringscomité Rijn heeft besloten om voor de lijst van Rijnrelevante Stoffen milieukwaliteitsnormen voor de Rijn (Rijn-MKN’s) af te leiden overeenkomstig de bepalingen in de Kaderrichtlijn Water (KRW), bijlage V, lid 1.2.6.

 

Deze Rijn-MKN’s dienen zoveel mogelijk te…

Lees meer »

Het WAP maakt onderscheid tussen waarschuwingen, informaties en zoekacties.

Waarschuwingen worden op gang gebracht door de internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS) bij verontreiniging van de wateren met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid of concentratie de…

Lees meer »

1. Inleiding

In het programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn, kortweg programma "Rijn 2020", paragraaf "Aanpak en maatregelen"; in hoofdstuk 2.3 (Verbetering van de waterkwaliteit), punt 3, staat: "Het actualiseren van de lijst met voor de Rijn relevante stoffen en…

Lees meer »

 

Dit meetprogramma heeft betrekking op het meetjaar 2007 met een doorkijk tot 2012. De mogelijkheid bestaat om de meetparameters, -frequenties en -cycli op basis van verkregen inzichten jaarlijks aan te passen en elk jaar het meetprogramma voor het nieuwe meetjaar op tijd vast…

Lees meer »