ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

Na de PLEN-CC10 van 30 juni en 1 juli 2010 te Mainz heeft de ICBR zich in de tweede helft van 2010 geconcentreerd op de verdere precisering van het kader voor het werkprogramma 2010-2015, dat was goedgekeurd door de PLEN-CC10.

Lees meer »

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te…

Lees meer »

Sinds 1990 zijn er 6.222 volwassen zalmen geteld die vanuit de Noordzee zijn teruggekeerd naar hun paaiwateren in de zijrivieren van de Rijn.

Het resultaat van 992 getelde meerforellen was vergelijkbaar met de vorige jaren.

Lees meer »

Punt 3 van de paragraaf “Aanpak en maatregelen” in hoofdstuk 2.3 (Verbetering van de waterkwaliteit) van het Programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn, kortweg “Rijn 2020“, luidt als volgt: Actualisering van de lijst met voor de Rijn relevante stoffen en van de…

Lees meer »

In een nieuwe Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn, die de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) ter gelegenheid van haar plenaire vergadering in de zomer van 2011 heeft voorgesteld in Vaduz, worden de gevolgen van de klimaatverandering…

Lees meer »

Strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen
In het kader van de strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen uit stedelijk en industrieel afvalwater worden er voor tien stofgroepen evaluatierapporten opgesteld met als doel de…

Lees meer »

Strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen
In het kader van de strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen uit stedelijk en industrieel afvalwater worden er voor tien stofgroepen evaluatierapporten opgesteld met als doel de…

Lees meer »

Mijlpalen in de periode juli 2009 - juni 2010

Na de vorige PLEN-CC op 1 en 2 juli 2009 in Schaffhausen werden de werkzaamheden van de ICBR in de tweede helft van 2009 vooral gericht op de afronding van het in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voorgeschreven beheerplan voor…

Lees meer »

 

Het WAP maakt onderscheid tussen waarschuwingen, informatiemeldingen en zoekacties.

Waarschuwingen worden door de internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS, zie bijlage 1) op gang gebracht bij verontreiniging van de wateren met watergevaarlijke stoffen die door hun…

Lees meer »

In het evaluatierapport over biociden en corrosiewerende middelen is er een analyse uitgevoerd van de beschikbare gegevens over de geconsumeerde of gebruikte hoeveelheid, de emissieroutes naar het water en de gemeten hoeveelheid in het oppervlakte-, grond- en drinkwater. De…

Lees meer »