ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

202. Evaluatierapport industriële chemicaliën

Industriële chemicaliën zijn stoffen die als bestanddeel, hulpstof of additief worden gebruikt in industriële productieprocessen. De industriële chemicaliën die hier worden bekeken, zijn organische verbindingen van niet-natuurlijke oorsprong, bijv. oplosmiddelen, tensiden, vlamvertragers, kleefmiddelen en kleurstoffen. Ze kunnen met het afvalwater van productieprocessen direct of indirect via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in het oppervlaktewater terechtkomen. Industriële chemicaliën kunnen echter ook inhoudsstoffen van producten zijn die in de loop van het leven van het product of bij de recycling/verwijdering ervan vrijkomen en vervolgens in het water belanden.

Gelet op het hoge productievolume van deze stoffen en het grote aantal locaties waar ze worden geproduceerd en gebruikt, verbaast het niet dat afzonderlijke stoffen kunnen worden gemeten in het oppervlaktewater. Naast de gewenste eigenschappen voor het beoogde doel sorteren veel industriële chemicaliën in het milieu ook ongewenste effecten op gevoelige waterorganismen. Belangrijk zijn daarbij vooral de hormoonverstorende eigenschappen die bij een aantal stoffen al bij lage concentraties van minder dan 1 µg/l optreden.

Strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen

In het kader van de strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen uit stedelijk en industrieel afvalwater worden er voor tien stofgroepen evaluatierapporten opgesteld met als doel de wetenschappelijke en technische feiten beknopt samen te vatten en te wijzen op bestaande kennislacunes. In de evaluatierapporten wordt er tevens een brede waaier van mogelijke maatregelen voorgesteld: van maatregelen aan de bron (bijv. toelating van stoffen, gebruiksrestricties) tot technische maatregelen in centrale zuiveringsinstallaties (bijv. toepassing van een extra zuiveringsstap). In het hoofdstuk “conclusie” van de evaluatierapporten worden de efficiëntste maatregelen genoemd die in het kader van een integrale strategie van de ICBR nader zullen worden getoetst. Deze maatregelen zijn nog geen aanbevelingen van de ICBR aan de lidstaten. Alle in de concluderende hoofdstukken genoemde maatregelen zal de ICBR namelijk op een rij zetten in een overzichtsrapport om bij de definitieve beoordeling rekening te kunnen houden met eventuele effecten van maatregelen op verschillende stofgroepen. De ICBR zal vervolgens op basis van de definitieve beoordeling van alle maatregelen aanbevelingen voor maatregelen vaststellen voor de lidstaten.