ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

204. Actuele stand van de kennis over mogelijke effecten van veranderingen in het afvoerregime en de watertemperatuur op het ecosysteem van de Rijn en mogelijke handelingsperspectieven

De werkgroep Ecologie van de ICBR heeft in het onderhavige document een gestructureerd overzicht gemaakt van de in de literatuur beschreven effecten van fenomenen van de klimaatverandering op de aquatische en amfibische habitats in het Rijnstroomgebied.

Hierbij is uitgegaan van de belangrijkste, te verwachten gevolgen van de klimaatverandering voor de water- en warmtehuishouding van de Rijn en zijn zijrivieren, zoals weergegeven in de literatuurstudie  en de “Studie naar scenario’s“  van de expertgroep KLIMA van de ICBR. Met betrekking tot de temperatuurontwikkeling is er op dit moment alleen informatie uit de literatuurstudie, maar in 2013 zullen er recentere gegevens beschikbaar komen.
In beide studies wordt er duidelijk gewezen op de te verwachten signalen van de klimaatverandering. Deze verwachtingen worden evenwel uitgedrukt in bandbreedtes voor de nabije en de verre toekomst, die voor ecologische uitspraken slechts in beperkte mate bruikbaar zijn. Voorspellingen van extreme afvoeren, vooral van extreme hoogwaterafvoeren, waren niet of alleen met een grote onzekerheidsmarge mogelijk.