ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

200. en 199. - Balans van de uitvoering van het Actieplan Hoogwater in het Rijnstroomgebied tussen 1995 en 2010

Sinds de laatste grote overstroming aan de Rijn in 1995 hebben de staten in het Rijnstroomgebied ongeveer 10,3 miljard euro uitgegeven om de overstromingspreventie en zodoende de bescherming van mensen en goederen te verbeteren. Uit de balans van de uitvoering van het Actieplan Hoogwater tussen 1995 en 2010 (ICBR-rapport 200) en uit de omvangrijke berekeningen die de basis vormen voor de evaluatie van de verlaging van de hoogwatertopstanden (ICBR-rapport 199) blijkt dat er vandaag de dag aan de Rijn benedenstrooms van Bazel, afhankelijk van de hoogwatersituatie die zich voordoet, tot 229 miljoen m³ water kan worden geborgen in retentiegebieden om op die manier hoogwaterpieken af te toppen. Bovendien zijn er aan zijrivieren en kleinere wateren in het stroomgebied renatureringsmaatregelen uitgevoerd. Op andere Rijntrajecten zijn de dijken veiliger gemaakt en is de lokale bescherming tegen overstromingen verhoogd, zodat mensen en goederen beter zijn beschermd. Daarbij komt dat de bevolking vandaag de dag gemakkelijker toegang heeft tot informatie over overstromingsrisico’s. De verwachtingstermijnen voor hoogwater zijn verlengd en verwachtingen kunnen inmiddels gemakkelijk op internet worden geraadpleegd.

De ICBR zal voor eind 2015 op basis van de uitvoering van het Actieplan Hoogwater een  “overstromingsrisicobeheerplan” ontwikkelen, zoals is vereist in de Europese richtlijn over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s (ROR).