ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

201. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2011 - 2012

Balans van de actuele toestand van de Rijn en zijn stroomgebied – gecombineerd voortgangsrapport in 2012/2013 
De Strategiegroep heeft besloten om in een voor begin 2013 te schrijven rapport de balans op te maken van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de toestand van de Rijn en zijn stroomgebied en de vooruitgang die hierdoor is geboekt.
Met dit rapport, dat zal worden gepubliceerd naar aanleiding van de geplande Rijnministersconferentie, moet het publiek op de hoogte worden gebracht van de gemaakte vorderingen. Zo worden de belangrijkste resultaten en trends die zijn vastgesteld in het onderzoek naar de chemische en biologische waterkwaliteit weergegeven in gemakkelijk te begrijpen figuren en/of tabellen, zodat het effect van alle saneringsmaatregelen die inmiddels aan de Rijn en in zijn stroomgebied zijn uitgevoerd duidelijk wordt. Ook wordt de vooruitgang op het gebied van overstromingspreventie beschreven en worden ondertussen vergaarde inzichten in de effecten van de klimaatverandering op het waterbeheer behandeld. De balans wordt opgemaakt onder leiding van de kleine Strategiegroep (SG-K).

Voortzetting van de gecoördineerde implementatie van de KRW: actualisering van de KRW-inventarisatie
De Strategiegroep van de ICBR heeft tevens de koers uitgezet en de werkomvang bepaald voor de voor eind 2013 te actualiseren KRW-inventarisatie. Op basis van de inhoudsopgave van de vorige inventarisatie is beschreven wat er in principe moet worden geactualiseerd. Er is vastgesteld welke werkgroep voor wanneer welke opdracht moet uitvoeren en welke kaarten er moeten worden bijgewerkt. Ook bij de actualisering van de inventarisatie is de leiding in handen van de kleine Strategiegroep (SG-K).

Gecoördineerde implementatie van de Richtlijn over overstromingsrisico’s (ROR) in het internationaal Rijndistrict
De eerste stap in de inhoudelijke implementatie van de ROR, te weten de vaststelling van de gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico in het internationaal Rijndistrict, is eind 2011 voorlopig voltooid na de gecoördineerde totstandbrenging van een ICBR-rapport met twee overzichtskaarten dat medio januari 2012 is gepubliceerd op de website van de ICBR (www.iksr.org). De nog ontbrekende informatie in dit rapport zal waarschijnlijk eind oktober 2012 beschikbaar komen.
De volgende stappen in de implementatie van de ROR betreffen de ontwikkeling van overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten voor alle eerder vastgestelde gebieden met een overstromingsrisico in het internationaal Rijndistrict (deel A-waternet met stroomgebieden > 2.500 km²). In dit kader wordt ook de in 2002 op een schaal van 1:100.000 gepubliceerde ICBR-Rijnatlas voor de hoofdstroom van de Rijn geactualiseerd en uitgebreid met de Alpenrijn, het Bodenmeer, het IJsselmeer en de kustzone. Op die manier wordt een uniforme weergave van het overstromingsgevaar en het overstromingsrisico aan de gehele hoofdstroom van de Rijn mogelijk.