ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

Tijdens de veertiende Rijnministersconferentie op 18 oktober 2007 heeft de ICBR onder andere de opdracht gekregen om een gemeenschappelijke en uitgebreide strategie uit te werken ter reductie en ter voorkoming van de lozing van microverontreinigingen afkomstig van de waterafvoer…

Lees meer »

Industriële chemicaliën zijn stoffen die als bestanddeel, hulpstof of additief worden gebruikt in industriële productieprocessen. De industriële chemicaliën die hier worden bekeken, zijn organische verbindingen van niet-natuurlijke oorsprong, bijv. oplosmiddelen, tensiden,…

Lees meer »

Balans van de actuele toestand van de Rijn en zijn stroomgebied – gecombineerd voortgangsrapport in 2012/2013 
De Strategiegroep heeft besloten om in een voor begin 2013 te schrijven rapport de balans op te maken van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de toestand van…

Lees meer »

Sinds de laatste grote overstroming aan de Rijn in 1995 hebben de staten in het Rijnstroomgebied ongeveer 10,3 miljard euro uitgegeven om de overstromingspreventie en zodoende de bescherming van mensen en goederen te verbeteren. Uit de balans van de uitvoering van het Actieplan…

Lees meer »

Tijdens de PLEN-CC11 heeft de Nederlandse delegatie aandacht gevraagd voor de extreme laagwaterperiode in 2011, die in Nederland aanleiding had gegeven tot verschillende vragen en maatregelen. Afgesproken is dat alle delegaties een overzicht geven van de beschikbare nationale…

Lees meer »

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te…

Lees meer »

Complexvormers zijn wijd verbreide industriële chemicaliën die op verschillende gebieden, maar vooral  in industrie en bedrijven worden toegepast. Emissies van deze stoffen naar het water gebeuren dan ook voornamelijk in de industrie, maar in mindere mate ook in huishoudens. …

Lees meer »

Vissen weerspiegelen de verontreiniging van het sediment en van het gehele aquatische ecosysteem, vooral de accumulatie van contaminanten in de voedselketen.

In het onderhavige rapport wordt er een overzicht gegeven van de gegevens die de Rijnoeverstaten in de periode 2000-2010…

Lees meer »

Muskus is al in de Oudheid vanuit het Perzische Rijk naar Europa gebracht. Deze natuurlijke geurstof wordt gewonnen uit een klier van het muskushert, vandaar ook de naam muskus.
Sinds 1888 worden muskusgeurstoffen ook kunstmatig (synthetisch) geproduceerd. Naast andere natuurlijke…

Lees meer »

In het kader van het programma Rijn 2020, dat is gericht op het blijvend voldoen aan de ICBR-doelstellingen in water, zwevend stof/sediment en organismen, worden om de twee jaar rapporten opgesteld waarin de meetwaarden worden vergeleken met de doelstellingen die zijn vastgelegd…

Lees meer »