ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

213. Inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de toekomstige ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater op basis van klimaatscenario`s Beknopt rapport

In dit rapport geeft de ICBR voor het eerst een inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater in de nabije toekomst (2021-2050) en in de verre toekomst (2071-2100). Deze inschatting is gebaseerd op de ontwikkeling van de luchttemperatuur die is vastgelegd in de Studie naar scenario's voor het afvoerregime van de Rijn (<link file:1050 _blank download den einer>ICBR-rapport 188, 2011). Het rapport, waarvan naast een uitgebreide versie ook een samenvatting beschikbaar is, is een aanvulling op de ICBR-publicaties in verband met de langjarige ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater in de periode 1978-2011 (<link file:2129 _blank download den einer>ICBR-rapport 209, 2013) en in verband met mogelijke effecten van deze veranderingen op aquatische levensgemeenschappen <link file:522 _blank download den einer>(ICBR-rapport 204, 2013).

Als er in de referentieperiode 2001-2010 geen rekening wordt gehouden met warmtelozingen vertoont de gemiddelde watertemperatuur in augustus een graduele opwarming op het traject van Bazel tot Werkendam, waarbij de watertemperatuur het sterkst stijgt op het traject van de Duits-Franse Bovenrijn tot Worms. In de referentieperiode rekening houden met 50% van de vergunde warmtelozingen leidt voornamelijk stroomafwaarts van Worms gemiddeld tot een extra opwarming van ongeveer 1°C.

Uit een vergelijking van de maandgemiddelde watertemperatuur voor augustus in het lengteprofiel van de Rijn blijkt dat de Rijntemperatuur in de nabije toekomst circa 1,5°C hoger zal zijn dan in de referentiesituatie, terwijl de stijging in de verre toekomst rond de 3,5°C ligt. Deze opwarming wordt veroorzaakt door het klimaat, zonder aanvullend significant effect van warmtelozingen.

Het aantal dagen met watertemperaturen boven 25°C zal toenemen ten opzichte van de referentiesituatie. In de nabije toekomst kan er bij lage afvoeren sprake zijn van een verdubbeling (in Worms stijgt het aantal overschrijdingsdagen bijvoorbeeld van 11 naar 29) en ook in de verre toekomst wordt er een forse stijging verwacht.

Voor een volledig overzicht van de resultaten van de simulatieberekeningen wordt er verwezen naar het Engelstalige rapport “Estimation of the effects of climate change scenarios on future Rhine water temperature development” (<link file:606 _blank download den einer>CIPR Report No. 214). In het onderhavige beknopte rapport wordt er een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten.