ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

In dit rapport geeft de ICBR voor het eerst een inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater in de nabije toekomst (2021-2050) en in de verre toekomst (2071-2100). Deze inschatting is gebaseerd op de ontwikkeling…

Lees meer »

Rapportage over de uitvoering tot en met 2013

De sedimenthuishouding van de Rijn is door antropogene ingrepen in de rivierbedding en de uiterwaarden blijvend veranderd (aanleg van stuwen en dijken). Naast deze puur kwantitatieve gevolgen voor de sedimenthuishouding hebben zich…

Lees meer »

Een jaarlijks terugkerend fenomeen dat zich voordoet in de periode dat de met wintergraan ingezaaide velden worden bewerkt, zijn duidelijk te meten verontreinigingen met isoproturon en chloortoluron in de Rijn, zeker als er na de dagen waarop de genoemde herbiciden worden…

Lees meer »

Voorbereiding van de Rijnministersconferentie in 2013 -

Op 28 oktober 2013 vindt op uitnodiging van de Zwitserse regering de vijftiende Rijnministersconferentie plaats in Bazel. Tijdens deze bijeenkomst zal de balans worden opgemaakt van de tot dusver verrichte activiteiten en…

Lees meer »

In ICBR-Rapport 209 worden de ontwikkelingen in de temperatuur van het Rijnwater in de afgelopen dertig jaar weergegeven. Mogelijke effecten van gewijzigde watertemperaturen op de aquatische levensgemeenschap worden beschreven in<link file:522 _blank download den einer> ICBR-rapport 204. 

Uit het onderzoek naar de…

Lees meer »

Uit de laatste inventarisaties blijkt dat exoten in toenemende mate hun stempel drukken op de levensgemeenschappen in het Rijnsysteem. Bij de vissen komen de afgelopen jaren steeds vaker vooral grondels (Gobiidae, Odontobutidae) in groten getale en dichtheden voor.
In het…

Lees meer »

Om de bedreigde aalpopulaties in Europa te beschermen en in de toekomst te beheren, heeft de Europese Unie in juni 2007 een verordening uitgevaardigd (nr. 1100/2007) waarin het herstel van het aalbestand en de reductie van de antropogeen veroorzaakte sterfte van de aal op de…

Lees meer »

In het Masterplan trekvissen Rijn (ICBR-rapport 179) wordt aangetoond hoe binnen een overzichtelijk tijd- en kostenschema zichzelf in stand houdende, stabiele trekvispopulaties kunnen worden geherintroduceerd in het Rijnstroomgebied.
In het onderhavige rapport wordt de voortgang…

Lees meer »

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te…

Lees meer »

De werkgroep Ecologie van de ICBR heeft in het onderhavige document een gestructureerd overzicht gemaakt van de in de literatuur beschreven effecten van fenomenen van de klimaatverandering op de aquatische en amfibische habitats in het Rijnstroomgebied.

Hierbij is uitgegaan van…

Lees meer »