ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

212. Uitvoering van het Sedimentmanagementplan Rijn

Rapportage over de uitvoering tot en met 2013

De sedimenthuishouding van de Rijn is door antropogene ingrepen in de rivierbedding en de uiterwaarden blijvend veranderd (aanleg van stuwen en dijken). Naast deze puur kwantitatieve gevolgen voor de sedimenthuishouding hebben zich in de afgelopen decennia (met piekbelastingen aan het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw) verontreinigende stoffen opgestapeld in het sediment.  De in het verleden zeer omvangrijke directe lozingen van vervuilende stoffen op het oppervlaktewater en de diffuse emissies van verontreinigingen uit het stroomgebied blijven de sedimentkwaliteit tot vandaag negatief beïnvloeden.

Daarom zijn er in het kader van het <link file:3031 _blank download den einer>Sedimentmanagementplan Rijn van de ICBR (SMP) in totaal 93 locaties in de Rijn en in het mondingsgebied van de zijrivieren van de Rijn (bijv. de Neckar, de Main, de Ruhr) onderzocht. Hiertoe behoren ook gebieden in de Hoogrijn aan de Duits-Zwitserse grens. Van de onderzochte <link file:3031 _blank download den einer>sedimentatiegebieden zijn er 18 geclassificeerd als “area of concern” en 22 als risicogebied.

ICBR-rapport 212 geeft een overzicht van de stand van de uitvoering van het Sedimentmanagementplan in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Meer informatie over de uitvoering van het SMP is te vinden in bijlage IV bij dit rapport. De SMP-locaties zelf zijn uitvoeriger beschreven in <link file:3031 _blank download den einer>ICBR-rapport 175. De actuele stand van de uitvoering van het SMP wordt weergegeven op de <link http: geoportal.bafg.de iksr iksr_sed_plan.nl.html _blank external-link-new-window eine andere website in einem neuen>interactieve kaart.