ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

210. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2012 – 2013

Voorbereiding van de Rijnministersconferentie in 2013 -

Op 28 oktober 2013 vindt op uitnodiging van de Zwitserse regering de vijftiende Rijnministersconferentie plaats in Bazel. Tijdens deze bijeenkomst zal de balans worden opgemaakt van de tot dusver verrichte activiteiten en zullen de bakens voor de toekomst worden uitgezet. Verder zullen er ook principebesluiten worden genomen over de totstandbrenging van het tweede stroomgebiedbeheerplan conform KRW en het eerste overstromingsrisicobeheerplan conform ROR.
De PLEN-CC heeft vorig jaar een SG-MIN ingesteld om de ministersconferentie en de nodige documenten voor te bereiden.
Tijdens zijn overleg met de ngo's, dat op 6 juni 2013 heeft plaatsgevonden bij de ICBR in Koblenz, heeft de voorzitter van de ICBR de grote lijnen van het communiqué voorgesteld.
Direct in aansluiting op de vijftiende Rijnministersconferentie organiseert de ICBR in Bazel het zesde internationale Rijnsymposium over “Monitoring in grote stroomgebieden“. De bijeenkomst staat geheel in het teken van het Internationale VN-Jaar van Samenwerking op het gebied van Water. Uit een vergelijking van lopende monitoringprogramma's in grote Europese rivieren zullen impulsen worden afgeleid voor de toekomst.

Balans van de actuele toestand van de Rijn en zijn stroomgebied - gecombineerd voortgangsrapport in 2012/2013 
In een brochure die wordt gepubliceerd naar aanleiding van de Rijnministersconferentie in oktober 2013 wordt er een beschrijving gegeven van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de toestand van de Rijn en zijn stroomgebied en de vooruitgang die hierdoor is geboekt.
Er zal worden ingegaan op de belangrijkste resultaten en trends die zijn vastgesteld in het onderzoek naar de chemische en biologische waterkwaliteit en op het effect van alle saneringsmaatregelen die inmiddels zijn gerealiseerd. Verder wordt er in de brochure weergegeven welke voortgang er is gemaakt op het gebied van het Actieplan Hoogwater, waarvan de uitvoering is gestart in 1998. De verschillende bijdragen van de werkgroepen Ecologie, Waterkwaliteit/Emissies en Hoogwater liggen onder agendapunt 5 ter goedkeuring voor aan de PLEN-CC13.

Voortzetting van de gecoördineerde implementatie van de KRW: actualisering van de KRW-inventarisatie

De ICBR heeft op basis van de eerste KRW-inventarisatie uit 2005 geschetst welke punten er voor eind 2013 in principe moeten worden geactualiseerd op niveau A, d.w.z. voor het waternet met stroomgebieden > 2.500 km². Er is vastgesteld welke werkgroep voor wanneer welke opdracht moet uitvoeren en welke kaarten er moeten worden bijgewerkt. De leiding van de actualisering van de inventarisatie is in handen van de kleine Strategiegroep (SG-K).
In de eerste helft van 2013 is de SG-K twee keer bijeengekomen om de actualisering te bespreken. Echter, omdat de (deel)staten de nodige gegevens pas in het najaar van 2013 zullen updaten in WasserBLIcK werd het niet zinvol geacht om al een eerste document voor te leggen aan deze PLEN-CC. Op 13 november 2013 behandelt de SG-K een verder ontwikkeld concept.