ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

De ICBR heeft voor de evaluatie van de effecten van maatregelen op het overstromingsrisico een methode ontwikkeld, die in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) geïmplementeerd is. Met dit nieuwe instrument kan de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de…

Lees meer »

De ICBR heeft een nieuw instrument ontwikkeld om de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de Rijn kwantitatief te evalueren. De berekeningen laten zien dat het met de maatregelen die tot dusver al zijn uitgevoerd of die voor 2020 zijn voorgenomen zal…

Lees meer »

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te…

Lees meer »

De ICBR heeft besloten om voor de lijst van Rijnrelevante stoffen milieukwaliteitsnormen voor de Rijn (Rijn-MKN's) af te leiden overeenkomstig de bepalingen in de Kaderrichtlijn Water (KRW), bijlage V, lid 1.2.6.

Deze Rijn-MKN's dienen zoveel mogelijk te zijn gebaseerd op de…

Lees meer »

Ten behoeve van het programma “Rijn 2020” en het tweede stroomgebiedbeheerplan (SGBP) Rijn 2015 zijn de relevante stoffen voor het internationaal Rijndistrict vastgesteld. Voor deze stoffen is de onderhavige emissie-inventarisatie uitgevoerd, die betrekking heeft op het jaar…

Lees meer »

In het syntheserapport wordt een overzicht gegeven van alle resultaten van het biologische onderzoek dat in de tweede monitoringcyclus (2012/2013) voor het stroomgebiedbeheerplan heeft plaatsgevonden, en een vergelijking gemaakt met de resultaten uit de jaren 2006/2007. Hierbij…

Lees meer »

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.

Op 16 september 2014, een jaar nadat de ICBR in Wenen de eerste European Riverprize in ontvangst mocht nemen, heeft de…

Lees meer »


Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te melden…

Lees meer »

De ICBR heeft op basis van het rapport over de “Evaluatie van de effectiviteit van maatregelen ter verlaging van de hoogwaterstanden in de Rijn” (ICBR-rapport 199, 2012) de verandering van de overschrijdingskans als gevolg van uitgevoerde dan wel geplande…

Lees meer »

De soortensamenstelling, abundantie en leeftijdsopbouw van de visfauna weerspiegelen de grootschalige aanwezigheid van belangrijke habitatstructuren voor verschillende levensstadia en de passeerbaarheid van de wateren. Ook afvoerveranderingen (opstuwing, onttrekking, omleiding)…

Lees meer »