ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

Ten behoeve van het programma “Rijn 2020” en het tweede stroomgebiedbeheerplan (SGBP) Rijn 2015 zijn de relevante stoffen voor het internationaal Rijndistrict vastgesteld. Voor deze stoffen is de onderhavige emissie-inventarisatie uitgevoerd, die betrekking heeft op het jaar…

Lees meer »

In het syntheserapport wordt een overzicht gegeven van alle resultaten van het biologische onderzoek dat in de tweede monitoringcyclus (2012/2013) voor het stroomgebiedbeheerplan heeft plaatsgevonden, en een vergelijking gemaakt met de resultaten uit de jaren 2006/2007. Hierbij…

Lees meer »

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.

Op 16 september 2014, een jaar nadat de ICBR in Wenen de eerste European Riverprize in ontvangst mocht nemen, heeft de…

Lees meer »


Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te melden…

Lees meer »

De ICBR heeft op basis van het rapport over de “Evaluatie van de effectiviteit van maatregelen ter verlaging van de hoogwaterstanden in de Rijn” (ICBR-rapport 199, 2012) de verandering van de overschrijdingskans als gevolg van uitgevoerde dan wel geplande…

Lees meer »

De soortensamenstelling, abundantie en leeftijdsopbouw van de visfauna weerspiegelen de grootschalige aanwezigheid van belangrijke habitatstructuren voor verschillende levensstadia en de passeerbaarheid van de wateren. Ook afvoerveranderingen (opstuwing, onttrekking, omleiding)…

Lees meer »

De soortensamenstelling en dominantieverhoudingen van het macrozoöbenthos (ongewervelde bodemdieren) zijn een indicator voor de waterkwaliteit en voor de kwantiteit en kwaliteit van de habitatstructuren in het water. Alles bij elkaar zijn er ruim vijfhonderd…

Lees meer »

Diatomeeën zijn microscopisch kleine, eencellige algen. Hun grote specifieke diversiteit, brede geografische verspreiding en gevoeligheid voor de fysisch-chemische kenmerken van hun leefgebied maken van hen uitstekende bio-indicatoren. In 2012/2013 zijn er in totaal 306 soorten…

Lees meer »

Aquatische macrofyten (waterplanten) kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de chemische belasting van stromende wateren, maar ze weerspiegelen ook ingrepen in het afvoerregime en de morfologische toestand van wateren. In het kader van het meetprogramma 2012/2013 zijn er…

Lees meer »

Plankton is een verzamelnaam voor in het water zwevende, meestal microscopisch kleine organismen. Eencellige algen, het zogenaamde fytoplankton, vormen hier meestal het gros van de aquatische vegetatie. In 2012 is er in het kader van het Rijnmeetprogramma biologie onderzoek…

Lees meer »