ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

De ICBR heeft op basis van het rapport over de “Evaluatie van de effectiviteit van maatregelen ter verlaging van de hoogwaterstanden in de Rijn” (ICBR-rapport 199, 2012) de verandering van de overschrijdingskans als gevolg van uitgevoerde dan wel geplande…

Lees meer »

De soortensamenstelling, abundantie en leeftijdsopbouw van de visfauna weerspiegelen de grootschalige aanwezigheid van belangrijke habitatstructuren voor verschillende levensstadia en de passeerbaarheid van de wateren. Ook afvoerveranderingen (opstuwing, onttrekking, omleiding)…

Lees meer »

De soortensamenstelling en dominantieverhoudingen van het macrozoöbenthos (ongewervelde bodemdieren) zijn een indicator voor de waterkwaliteit en voor de kwantiteit en kwaliteit van de habitatstructuren in het water. Alles bij elkaar zijn er ruim vijfhonderd…

Lees meer »

Diatomeeën zijn microscopisch kleine, eencellige algen. Hun grote specifieke diversiteit, brede geografische verspreiding en gevoeligheid voor de fysisch-chemische kenmerken van hun leefgebied maken van hen uitstekende bio-indicatoren. In 2012/2013 zijn er in totaal 306 soorten…

Lees meer »

Aquatische macrofyten (waterplanten) kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de chemische belasting van stromende wateren, maar ze weerspiegelen ook ingrepen in het afvoerregime en de morfologische toestand van wateren. In het kader van het meetprogramma 2012/2013 zijn er…

Lees meer »

Plankton is een verzamelnaam voor in het water zwevende, meestal microscopisch kleine organismen. Eencellige algen, het zogenaamde fytoplankton, vormen hier meestal het gros van de aquatische vegetatie. In 2012 is er in het kader van het Rijnmeetprogramma biologie onderzoek…

Lees meer »

Het “Biotoopnetwerk Rijn” is een van de pijlers van het ICBR-programma “Rijn 2020” voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn. Ter voorbereiding van de geplande voortgangscontrole zijn de projecten en maatregelen die sinds 2005 in het kader van het biotoopnetwerk Rijn zijn…

Lees meer »

Een eerste versie van het Rijnmeetprogramma chemie is uitgewerkt voor de eerste beheerperiode, d.w.z. de <link http: www.iksr.org _blank external-link-new-window eine andere website in einem neuen>meetjaren 2007-2012. Voor de komende, tweede beheerperiode van de Kaderrichtlijn Water moest het Rijnmeetprogramma chemie grondiger worden herzien, gelet op voortschrijdend…

Lees meer »

Teneinde inzicht te krijgen in nieuwe stoffen die in de toekomst relevant kunnen worden, heeft de ICBR besloten om in het kader van het Rijnmeetprogramma chemie 2013 een buitengewoon meetprogramma uit te voeren. Het doel was om met behulp van de in Zwitserland ontwikkelde…

Lees meer »

De verschillende internationale systemen die tot dusver in het Rijnstroomgebied worden toegepast om de waterkwaliteit te beoordelen, te weten (i) de milieukwaliteitsnormen voor de gehele Europese Unie (EU-MKN's), (ii) de milieukwaliteitsnormen voor het Rijnstroomgebied…

Lees meer »