ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

240. Strategie ter voorkoming en vermindering van microverontreinigingen uit diffuse bronnen aan de hand van de voorbeeldgroep gewasbeschermingsmiddelen

Tijdens de veertiende Rijnministersconferentie op 18 oktober 2007 heeft de ICBR onder andere de opdracht gekregen om een gemeenschappelijke en uitgebreide strategie uit te werken ter reductie en ter voorkoming van de lozing van microverontreinigingen afkomstig van de waterafvoer uit verstedelijkte gebieden en andere (diffuse) bronnen op de Rijn en zijn zijrivieren door verbetering van de kennis over emissies, het ecotoxicologische gedrag van de stoffen in het milieu en geschikte zuiveringsmethodes.

In de strategie wordt getracht de problemen en kennislacunes weer te geven en aanbevelingen voor maatregelen ter verbetering van de situatie voor te stellen.

Voor tien stofgroepen is al een rapport verschenen en daarnaast is er een integrale beoordeling van microverontreinigingen en maatregelen ter reductie van emissies uit stedelijk en industrieel afvalwater gepubliceerd (<link file:2126 _blank>ICBR-rapport 203).

In het syntheserapport, getiteld “Strategie ter voorkoming en vermindering van microverontreinigingen uit diffuse bronnen aan de hand van de voorbeeldgroep gewasbeschermingsmiddelen” wordt specifiek gekeken naar diffuse emissies. Dit zijn meestal niet precies te lokaliseren dan wel algemeen voorkomende emissies van stoffen die in de regel ongericht in het water terechtkomen.