ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

De ICBR heeft zich op basis van ICBR-rapport 132 (alleen beschikbaar in het Duits en het Frans) over aangroeiwerende middelen en koelwatersystemen gebogen over de volgende vier kernvragen in verband met het gebruik van biociden ter bestrijding van legionellabacteriën in…

Lees meer »

De Rijnstoffenlijst, die om de drie jaar wordt geactualiseerd, bevat stoffen die in het kader van het Rijnmeetprogramma chemie elk jaar moeten worden gemeten op de internationale hoofdmeetlocaties. De Rijnstoffenlijst 2017 (ICBR-rapport 242) is gebaseerd op de beoordeling van de…

Lees meer »

In het Rijnmeetprogramma biologie 2018/2019 wordt de gemeenschappelijke monitoring van de biologische kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten/fytobenthos, macrozoöbenthos en visfauna in de hoofdstroom van de Rijn vastgelegd. Het bevat onder meer lijsten van meetlocaties en…

Lees meer »

Tijdens de veertiende Rijnministersconferentie op 18 oktober 2007 heeft de ICBR onder andere de opdracht gekregen om een gemeenschappelijke en uitgebreide strategie uit te werken ter reductie en ter voorkoming van de lozing van microverontreinigingen afkomstig van de waterafvoer…

Lees meer »

In ICBR-rapport 220 zijn de verschillende internationale systemen die tot dusver in het Rijnstroomgebied worden toegepast om de waterkwaliteit te beoordelen samengevoegd tot een integraal beoordelingssysteem.
Het onderhavige rapport is gebaseerd op de beoordeling van de…

Lees meer »

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.

Lees meer »

De ICBR heeft voor de evaluatie van de effecten van maatregelen op het overstromingsrisico een methode ontwikkeld, die in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) geïmplementeerd is. Met dit nieuwe instrument kan de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de…

Lees meer »

De ICBR heeft een nieuw instrument ontwikkeld om de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de Rijn kwantitatief te evalueren. De berekeningen laten zien dat het met de maatregelen die tot dusver al zijn uitgevoerd of die voor 2020 zijn voorgenomen zal…

Lees meer »

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te…

Lees meer »

De ICBR heeft besloten om voor de lijst van Rijnrelevante stoffen milieukwaliteitsnormen voor de Rijn (Rijn-MKN's) af te leiden overeenkomstig de bepalingen in de Kaderrichtlijn Water (KRW), bijlage V, lid 1.2.6.

Deze Rijn-MKN's dienen zoveel mogelijk te zijn gebaseerd op de…

Lees meer »