ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

In het programma Rijn 2040, dat door de Rijnministersconferentie van 13 februari 2020 is vastgesteld, is vastgelegd dat ''de emissies van microverontreinigingen naar het water uit systemen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, industrie, MKB en landbouw, in…

Lees meer »

Het voorgestelde rapport geeft een overzicht van de chlorideconcentraties en de emittenten in het Rijnstroomgebied (2018). De aanleiding voor het rapport waren de lage afvoeren in het Rijnstroomgebied in 2018, en de hiermee verband houdende hoge chlorideconcentraties.

Lees meer »

Het nieuwe ICBR-programma Rijn 2040 dat is vastgesteld tijdens de zestiende Rijnministersconferentie in 2020 heeft ten doel om voor 2040 de voor de Rijn kenmerkende habitats te behouden, te beschermen en te herstellen. Het biotoopnetwerk Rijn moet aanzienlijk worden verbeterd…

Lees meer »

In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de methode en de resultaten van de berekeningen die met het instrument FloRiAn (Flood Risk Analysis) zijn uitgevoerd voor de evaluatie van de verandering dan wel vermindering van het overstromingsrisico aan de hoofdstroom van de…

Lees meer »

Belangrijkste gebeurtenissen in het vergaderjaar 2020-2021:
1. Internationaal overstromingsrisicobeheerplan Rijn en laagwatermonitoring
2. Internationaal stroomgebiedbeheerplan Rijn en ICBR-rapporten
3. Beoordelingssysteem voor microverontreinigingen en pilotproject…

Lees meer »

De waterkwaliteit van de Rijn en zijn zijrivieren wordt in het kader van de toestand- en trendmonitoring continu gecontroleerd in de internationale meetstations. De ICBR verzamelt, valideert en beoordeelt deze gegevens op gezette tijden, teneinde de ontwikkeling van de kwaliteit…

Lees meer »

In het syntheserapport wordt er een overzicht gegeven van zowel de resultaten van de biologische inventarisatie - die is uitgevoerd in het kader van de derde monitoringcyclus (2018/2019) voor het  derde internationaal gecoördineerde stroomgebiedbeheerplan voor het internationaal…

Lees meer »

Sinds 1990 vindt er in het kader van het Rijnactieprogramma en het programma “Rijn 2020” van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) regelmatig - op dit moment om de zes jaar - uitgebreid biologisch onderzoek naar de visfauna plaats over de volledige lengte…

Lees meer »

In 1985 (ICBR-rapport 10), 1992 (ICBR-rapport 55), 1996 (ICBR-rapport 110), 2000 (ICBR-rapport 134) en 2010 (ICBR-rapport 233) zijn er al emissie-inventarisaties uitgevoerd van een selectie van stoffen in de Rijn (zie bijlage I). De resultaten van de inventarisaties van 2000 en…

Lees meer »