ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

229. Inschatting van de verandering van de overschrijdingskans als gevolg van hoogwaterverlagende maatregelen langs de Rijn

De ICBR heeft op basis van het rapport over de “Evaluatie van de effectiviteit van maatregelen ter verlaging van de hoogwaterstanden in de Rijn” (ICBR-rapport 199, 2012) de verandering van de overschrijdingskans als gevolg van uitgevoerde dan wel geplande hoogwaterretentiemaatregelen berekend (ICBR-rapport 229, 2015). Er zijn berekeningen uitgevoerd voor de waterbouwkundige toestanden 1977 (= jaar waarin de laatste stuw in de Duits-Franse Bovenrijn is opgeleverd), 1995, 2005, 2010, 2020 en 2020plus (tot ca. 2030), steeds gerelateerd aan de voorzieningen voor hoogwaterretentie die in deze zichtjaren operationeel waren. Voor het Actieplan Hoogwater van de ICBR is 1995 het referentiejaar. De resultaten van de berekeningen worden in het kader van de ICBR gebruikt voor de analyse van het overstromingsrisico.

Toelichtingen bij de analyse en een synthese vindt u aan het begin van rapport 229 en in de presentatie.

Opmerking over het gebruik van de resultaten voor andere doeleinden:
De gepresenteerde resultaten zijn verkregen in het kader van een specifieke ICBR-analyse. Bij vraagstukken die deze analyse overstijgen, moet er per geval nauwkeurig worden gecontroleerd of de resultaten wat hun methode en informatieve waarde betreft kunnen worden gebruikt voor andere toepassingen (bijv. kosten-batenanalyses).