ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

De waterkwaliteit van de Rijn en zijn zijrivieren wordt in het kader van de toestand- en trendmonitoring continu gecontroleerd in de internationale meetstations. De ICBR verzamelt, valideert en beoordeelt deze gegevens op gezette tijden, teneinde de ontwikkeling van de kwaliteit…

Lees meer »

Het secretariaat stelt elk jaar een compilatie op van de ontvangen IWAP-meldingen en IAWR-bijdragen. In deze compilatie worden de meldingen samengevat, statistisch geëvalueerd en weergegeven in figuren.

Lees meer »

In het Rijnmeetprogramma biologie 2024/2025 wordt de gemeenschappelijke monitoring van de biologische kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten/fytobenthos, macrozoöbenthos en visfauna in de hoofdstroom van de Rijn vastgelegd. Het bevat onder meer lijsten van meetlocaties en…

Lees meer »

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.

Lees meer »

Het secretariaat stelt elk jaar een compilatie op van de ontvangen IWAP-meldingen en IAWR-bijdragen. In deze compilatie worden de meldingen samengevat, statistisch geëvalueerd en weergegeven in figuren.

Lees meer »

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.

Lees meer »

In het programma Rijn 2040, dat door de Rijnministersconferentie van 13 februari 2020 is vastgesteld, is vastgelegd dat ''de emissies van microverontreinigingen naar het water uit systemen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, industrie, MKB en landbouw, in…

Lees meer »

Het voorgestelde rapport geeft een overzicht van de chlorideconcentraties en de emittenten in het Rijnstroomgebied (2018). De aanleiding voor het rapport waren de lage afvoeren in het Rijnstroomgebied in 2018, en de hiermee verband houdende hoge chlorideconcentraties.

Lees meer »

Het nieuwe ICBR-programma Rijn 2040 dat is vastgesteld tijdens de zestiende Rijnministersconferentie in 2020 heeft ten doel om voor 2040 de voor de Rijn kenmerkende habitats te behouden, te beschermen en te herstellen. Het biotoopnetwerk Rijn moet aanzienlijk worden verbeterd…

Lees meer »